Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Kontrola PIP na budowie

Kontrola PIP na budowie

Co ma na celu kontrola PIP na budowie i co będą sprawdzali inspektorzy? Branża budowlana jest jedną z najczęściej kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wynika to zarówno z dużej liczby wypadków przy pracy (również tych najcięższych), jak i z wielu zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać zatrudnieni w budowlance.

Przeczytaj więcej »
Kontrola PIP

BHP na budowie – kontrola PIP

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi w 2022 roku kampanię „Budowa. STOP wypadkom”. W jej ramach kontrolowane są place budów pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa pracy na budowach, polegająca na wskazaniu i usunięciu bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników.

Przeczytaj więcej »
Naruszenie reguł BHP w budownictwie

Naruszenie reguł BHP a kontrole PIP

Nadzór BHP na budowach i kontrole PIP pokazują, że budownictwo wciąż jest branżą o podwyższonym poziomie zagrożenia wypadkami przy pracy. Wynika to nie tylko ze specyfiki prac i stosowanych technologii, ale również z zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeczytaj więcej »
Planowanie BHP na budowie

Planowanie BHP na budowie

Celem planowania BHP na budowie jest zanalizowanie wszystkich czynności i procesów, które zachodzą na placu budowy i przygotowanie bezpiecznych procedur ich wykonywania. Powinno ono być wykonane przed rozpoczęciem prac i na bieżąco aktualizowane i modyfikowane w trakcie ich trwania. Informację o ustaleniach i wdrożonych procedurach przekazuje się pracownikom w trakcie szkolenia BHP.

Przeczytaj więcej »
Zasady ręcznych prac transportowych na budowie

Podstawowe zasady ręcznych prac transportowych na budowie

Jak bez szkody dla zdrowia i zgodnie z zasadami BHP wykonywać ręczne prace transportowe? Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych zasad, które powinny być stosowane przez pracowników na każdej budowie. Szczegółowe informacje o bezpiecznym przenoszeniu ładunków zostały zawarte w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313).

Przeczytaj więcej »
Wymogi BHP wobec podwykonawców na budowie

Wymogi BHP wobec podwykonawców na budowie

Firmy będące podwykonawcami na placu budowy nie tylko muszą zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia BHP przed podjęciem prac, ale również ustalić zasady współpracy z kierownikiem budowy i wykonawcą oraz przygotować się na spełnienie stawianych im wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Przeczytaj więcej »