Nadzór na budowie – najczęstsze uchybienia (część 1)

Budownictwo jest jedną z branż, gdzie często zdarzają się wypadki przy pracy lub naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynika to nie tylko ze specyfiki prac, ale również z zaniedbań w zakresie nadzoru BHP.

Prace w wykopach, na wysokości, na rusztowaniach

Nadzór na budowie – najczęstsze uchybienia (1)

To cała grupa prac, które obarczone są wysokim ryzykiem poważnego urazu. Zdarza się, że pracownicy zapominają o właściwych zabezpieczeniach, ale często brakuje również środków ochrony zbiorowej, np. siatek chroniących przed upadkiem z wysokości, balustrad przy krawędziach, właściwego wzmocnienia ścian wykopu. Miejsca niebezpieczne nie zawsze są właściwie oznaczone i wygrodzone.

Wiele uchybień przepisom BHP spotykamy przy rusztowaniach. Przede wszystkim powinna je montować osoba z uprawnieniami, na twardym podłożu. Tymczasem niektóre stoją na niestabilnych płytach chodnikowych lub bezpośrednio na gruncie. Problemem są również ciągi komunikacyjne na rusztowaniach, które nie odpowiadają wymogom bezpieczeństwa oraz niewłaściwe zabezpieczenia platform.

W tych wszystkich przypadkach wskazany jest dodatkowy nadzór BHP, ale nie zawsze jest on realizowany. Przyczyn jest wiele – od pośpiechu i „gonienia” terminów, aż po oszczędności. Bezpieczna Praca oferuje nadzór na budowie w pełnym zakresie dla zainteresowanych firm z województwa mazowieckiego (z miejscowości Pruszków, Piastów, Ożarów Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki i innych).

Środki ochrony indywidualnej

Wśród problemów związanych ze środkami ochrony indywidualnej, najczęściej przyczynami wypadku przy pracy jest ich brak lub niewłaściwe stosowanie przez pracownika. Każdy pracownik, przed podjęciem obowiązków na swoim stanowisku, odbywa szkolenie BHP, w trakcie którego instruuje się go jak właściwie korzystać ze środków ochrony indywidualnej.

Wielu pracowników lekceważy sobie te zalecenia – nie używają zalecanych osłon, kasków, kamizelek lub uprzęży do pracy na wysokościach. Efektem często jest uraz, niekiedy nawet ciężki lub śmiertelny, do którego mogłoby nie dojść, gdyby zatrudniony przestrzegał zasad BHP.

W niektórych firmach zatrudnieni pracują bez ważnych badań lekarskich i szkoleń BHP lub nie mają możliwości skorzystania ze środków ochrony indywidualnej. Należy przypomnieć, że to pracodawca jest odpowiedzialny zarówno za kurs BHP, jak i dostarczenie właściwych oraz sprawnych środków ochronnych. To on ponosi koszty związane z ich zakupem i eksploatacją.

Brak właściwej dokumentacji BHP

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji z zakresu BHP nie dotyczy jedynie formalności związanych z zatrudnianiem pracowników (badań lekarskich, poświadczenia odbytego szkolenia BHP), ale również szeregu instrukcji ogólnych na placu budowy. Mowa m.in. o planie BIOZ i IBWR (więcej na ten temat na naszym blogu) LINKI:

Plan BIOZ

IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Zapewniają one ogólne wytyczne dotyczące czasu, sposobu, kolejności realizacji prac i stosowanych podczas tych prac zabezpieczeń. Regulują one również organizację placu budowy, sposoby magazynowania i przechowywania materiałów i substancji (również tych niebezpiecznych) oraz organizację dróg i ciągów pieszych. Ich brak lub niekompletność wprowadza chaos na placu budowy i może prowadzić do wypadku przy pracy.

Problemy związane z używaniem urządzeń i narzędzi

Częstym problemem jest brak instrukcji korzystania z narzędzi i urządzeń dostępnych na budowie, niewłaściwe wykonywanie pracy z ich wykorzystaniem, jak również ignorowanie zasad bezpieczeństwa. Zdarza się, że pracownicy ściągają osłony, by pracować szybciej lub nie używają rękawic lub okularów ochronnych podczas wykonywania swoich zadań. Niekiedy sam proces pracy z wykorzystaniem maszyny lub urządzenia nie przebiega według wzoru. Niektóre elementy (np. etapy przygotowawcze, przerwy technologiczne) są pomijane, celem zwiększenia efektywności pracy.

Częstym problemem jest brak odpowiedniego szkolenia BHP – instruktażu stanowiskowego, przez co pracownik nie wie jak bezpiecznie korzystać z urządzenia. Nadzór BHP mógłby skorygować te uchybienia na bieżąco, ale nie zawsze jest on właściwy, a czasami wręcz go brak: nikt nie kontroluje, jak pracownicy wykonują swoją pracę. Takie sytuacje mogą się skończyć wypadkiem przy pracy i poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Najlepszym sposobem zapewnienia BHP na budowie jest zlecenie audytu (a później usług związanych z bezpieczeństwem pracy) wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Takie firmy nie tylko sprawdzą kompletność dokumentacji, zapewnią wszystkim odpowiednie szkolenia BHP i właściwy nadzór BHP nad wykonywanymi pracami. Reprezentują one również pracodawcę w kontaktach z instytucjami (np. w razie kontroli PIP), a także na bieżąco aktualizują i dostosowują standardy BHP do wykonywanych prac. Zapraszamy do skorzystania z usług Bezpiecznej Pracy z Pruszkowa!