Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

Szczegółowe wymagania prawne dotyczące szkoleń okresowych dla pracowników inżynieryjno- technicznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm).

Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenia okresowe przeprowadza się w celu zaktualizowania wiedzy i przypomnienia najważniejszych wiadomości z zakresu BHP. Ramowe, przykładowe programy można znaleźć w rozporządzeniu, jednak program szkolenia powinien być każdorazowo dobierany do potrzeb firmy, uwzględniając te technologie, które są stosowane oraz stan wiedzy podwładnych. Najczęściej ustala go pracodawca lub (w porozumieniu z nim) jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia takich szkoleń. Obejmuje on najczęściej zagadnienia związane ze zmianami w prawie w zakresie BHP, zasady bezpiecznego obsługiwania maszyn i urządzeń oraz profilaktykę i przeciwdziałanie zagrożeniom na stanowisku pracy. Może jednak zostać rozszerzony o dodatkowe elementy, jeżeli wymaga tego sytuacja (np. wprowadzono zmiany organizacyjne).

Do grona pracowników inżynieryjno – technicznych rozporządzenie zalicza konstruktorów, projektantów, technologów i organizatorów produkcji. Mają oni obowiązek szkolić się przynajmniej raz na 5 lat (w miarę zapotrzebowania szkolenia mogą odbywać się częściej), ale pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w przeciągu 12 miesięcy od zatrudnienia.