Szkolenia wstępne BHP – instruktaż ogólny

Każdy pracownik rozpoczynający pracę ma obowiązek odbyć szkolenie wstępne BHP, na którym zdobędzie informacje niezbędne do bezpiecznego wykonywania swojej pracy. Art. 2373 Kodeksu Pracy zabrania dopuszczania do pracy osób, które takiego szkolenia nie odbyły. Obowiązek ten dotyczy również praktykantów i osób przyjmowanych w celu nauki zawodu (uczniów szkół zawodowych). Ze szkolenia nie mogą zostać zwolnione jedynie te osoby, które odbyły je u innego pracodawcy.

Szkolenia wstępne BHP

Szczegółowe ustalenia dotyczące szkoleń wstępnych zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Program szkolenia obejmuje zaznajomienie nowych pracowników z zasadami bezpiecznego wykonywania pracy na ich stanowiskach oraz dostarcza informacje dotyczące przepisów i norm BHP obowiązujących w zakładzie pracy.

W trakcie kursu pracownicy poznają swoje obowiązki i uprawnienia w zakresie BHP. Szkolenie obejmuje również podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasady zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

W niektórych sytuacjach ogólne szkolenie wstępne uzupełniane jest również o tzw. instruktaż stanowiskowy, podczas którego przekazywane są informacje o bezpieczeństwie pracy na wybranym stanowisku.

Szkolenie wstępne BHP obywa się w czasie pracy. Pracodawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją i obsługą szkolenia.