Organizacja i nadzór ćwiczeń z zakresu ewakuacji osób i mienia – ćwiczenia praktyczne

Oprócz szkoleń teoretycznych z zakresu zapobiegania pożarom możliwe jest również przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu ewakuacji ludzi i mienia. Ich celem jest nauczenie pracowników odpowiednich sposobów zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz takich sposobów postępowania, które zminimalizują ryzyko utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia.

Cwiczenia z ewakuacji osób i mienia
Przed ćwiczeniami pracownicy są zapoznawani z zasadami reagowania w sytuacjach zagrożenia, poznają specyfikę powstawania i rozszerzania się różnego rodzaju pożarów, jak również reguły użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego.

Omówiona zostaje procedura ewakuacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na oznaczenia dróg i ciągów ewakuacyjnych oraz obowiązki pracownika w sytuacjach wystąpienia pożaru. Po teoretycznym wprowadzeniu odbywają się ćwiczenia, których celem jest utrwalenie zdobytej wiedzy teoretycznej i zastosowanie jej w praktyce.

Pracownicy biorą udział w symulowanych sytuacjach zagrożenia wymagających ewakuacji oraz uczą się poprawnego zachowania w razie alarmu. Celem ćwiczeń praktycznych jest również nauka radzenia sobie ze stresem spowodowanym sytuacją niebezpieczną oraz zapobiegania wybuchowi paniki.

Szkolenia praktyczne z zakresu ewakuacji osób i mienia powinny się odbywać okresowo, by pracownicy mieli możliwość utrwalenia sobie wiedzy i nawyków postępowania w sytuacjach zagrożenia.