Usługi BHP

Usługi BHP

 1. Prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie BHP
 2. Kierowanie pracowników na badania lekarskie
 3. Prowadzenie wszystkich niezbędnych rejestrów
 4. Bieżąca kontrola badań lekarskich i szkoleń pracowników
 5. Opracowanie regulaminów pracy i wynagradzania
 6. Opracowanie programów szkoleń wstępnych
 7. Opracowanie niezbędnych instrukcji BHP
 8. Ocena ryzyka zawodowego
 9. Pomiar wydatku energetycznego
 10. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa
 11. Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy
 12. Zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP
 13. Udział w posiedzeniach komisji BHP
 14. Prowadzenie gospodarki odzieżą roboczą
 15. Prowadzenie postępowania powypadkowego
 16. Prowadzenie szkoleń podstawowych i okresowych w zakresie BHP
 17. Organizacja pomiarów środowiska pracy
 18. Utrzymywanie kontaktów z organami kontroli
 19. Kompleksowa realizacja nakazu PIP

Zakres usług w zakresie BHP zgodnych z Dz.U. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.
W sytuacjach, gdy w firmie zatrudnionych jest powyżej 100 osób pracodawca na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu Pracy ma obowiązek powołania służby BHP – organu kontrolnego i doradczego, który pomoże mu zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy. W małych firmach pracodawca może sam wykonywać zadania tej służby pod warunkiem odbycia odpowiedniego przeszkolenia i liczby pracowników nie przekraczającej 10 osób (lub 20, ale tylko wtedy gdy prowadzi działalność, która nie jest zagrożona dużym ryzykiem wypadku). Po przekroczeniu tych limitów pracodawca traci możliwość samodzielnego zajmowania się sprawami BHP i musi powierzyć wykonywanie jej zadań specjalnie przeszkolonemu pracownikowi (pod warunkiem, że liczba zatrudnionych jest mniejsza niż 100 osób).
Kodeks Pracy w art. 23711 § 2 przewiduje również inną możliwość – w każdej sytuacji, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności i liczbę pracowników pracodawca może zlecić wykonywanie działań służby ekspertom zewnętrznym – specjalistom BHP mającym odpowiednie wykształcenie i przeszkolenie.

Zakres działań i uprawnienia służby bhp reguluje Kodeks Pracy i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704). Służba bhp jest powoływana w celu zajmowania się wszystkimi działaniami związanymi z zapewnieniem BHP w firmie. Bierze udział o opracowywaniu propozycji zmian, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa pracowników i zwiększenie ergonomii pracy, ma możliwość kontrolowania wykonywania przez pracowników obowiązków BHP oraz wnioskowania do pracodawcy o nałożenie kar za ich nieprzestrzeganie. Służba analizuje również warunki pracy i przedstawia swoje wnioski pracodawcy (przynajmniej raz w roku), a także doradza i opiniuje dokumenty związane z BHP (np. regulaminy pracy). Do zadań służby należy również szkolenie pracowników (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz kontrola warunków pracy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia służba ma możliwość wnioskowania do pracodawcy o wyłączenie urządzenia, które stwarza zagrożenie lub odsunięcie od pracy pracownika, który lekceważy zasady BHP.