Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie pracodawców

Pracodawca może zrezygnować z powoływania służby BHP i samodzielnie wykonywać jej zadania po spełnieniu dwóch warunków. Na mocy przepisów Kodeksu Pracy (art. 237[11] § 1) jest to możliwe jedynie w mniejszych firmach (zatrudniających do 10 pracowników) oraz w firmach zatrudniających do 20 osób, ale działających w branży, która nie niesie wysokiego ryzyka wypadku (musi to być branża do trzeciej kategorii ryzyka w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). W przypadku przekroczenia liczby pracowników pracodawca traci możliwość samodzielnego zajmowania się sprawami BHP i ma obowiązek powołania służby BHP lub przekazania jej zadań wyznaczonemu pracownikowi.

Drugim warunkiem jest odpowiednie przeszkolenie pracodawcy. Musi on poznać zasady prowadzenia kontroli i oceniania stanu BHP w przedsiębiorstwie, potrafić zidentyfikować poszczególne zagrożenia dla zdrowia i życia (oraz metody zapobiegania im), a także nauczyć się przekazywania wiedzy swoim pracownikom, w ramach okresowych i wstępnych szkoleń BHP. Od pracodawcy wymaga się również umiejętności badania przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenia działań profilaktycznych oraz znajomości zasad ergonomii pracy.

 
Każdy z pracodawców pełniących zadania służby bhp musi posiadać certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia. Jest on ważny przez 5 lat – po tym czasie pracodawca musi odbyć kolejne szkolenie, by odświeżyć i rozbudować swoją wiedzę z zakresu BHP.