Szkolenie z zakresu praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

W sytuacjach zagrożenia, kiedy liczy się każda minuta, często okazuje się, że pracownicy nie potrwania skorzystać ze sprzętu gaśniczego znajdującego się na terenie zakładu pracy. Pracodawca (na mocy zapisów Kodeksu Pracy) ma zapewnić odpowiednie wyposażenie ppoż. w firmie oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Szkolenie z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

Celem szkolenia BHP z zakresu praktycznego używania sprzętu gaśniczego jest przekazanie wyznaczonemu pracownikowi (jak również innym podwładnym) podstawowej wiedzy z prawidłowego zachowania się w razie wystąpienia pożaru.

Program szkolenia obejmuje zapoznanie uczestników z rodzajami sprzętu gaśniczego i rodzajami pożarów oraz dobieranie na podstawie tej wiedzy odpowiednich środków gaśniczych. Osoby szkolone zdobywają również podstawową wiedzę z zakresu specyfiki i czasu spalania się substancji, a którymi mogą się spotkać na terenie swojego zakładu pracy.

W trakcie kursu zaprezentowane zostają metody uruchamiania gaśnic, omówiona specyfika i czas ich działania. Pracownicy poznają działanie i uczą się wykorzystywać również inne sprzęty gaśnicze dostępne na terenie firmy, takie jak koce gaśnicze i hydranty. Uzupełnieniem szkolenia są informacje dotyczące ewakuacji ludzi i mienia w sytuacjach zagrożenia pożarem. Omówione zostaje również zagrożenie pożarowe konkretnego miejsca pracy (budynku, hali, magazynu itp.).