Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Celem szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby jest zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji bezpiecznych warunków pracy oraz w analizowaniu i ocenie zagrożeń i ryzyka.

Szkolenie dla pracowników służby BHP
Kurs ma przypomnieć znane już wiadomości i uaktualnić je. Jego celem jest również pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny BHP, z którymi przedstawiciele służby BHP stykają się na co dzień. Szkolenie obejmuje zarówno wykłady teoretyczne, jak również zajęcia praktyczne.Ramowy program szkolenia przedstawia Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r., nr 180, poz. 1860). Pracownicy służby BHP zapoznają się z zagadnieniami prawnymi z zakresu BHP oraz problematyką ochrony środowiska i postępowania w sytuacjach zagrożenia. W trakcie kursu przekazywane są również informacje o ochronie ppoż. i ergonomii pracy.

 

Szczególną uwagę poświęca się identyfikacji różnych rodzajów zagrożeń, ich analizie i ocenie ryzyka, jakie powodują na stanowiskach pracy. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z metodami likwidacji lub ograniczania wpływu czynników szkodliwych na innych pracowników, jak również z praktycznymi zasadami ustalania przyczyn wypadków przy pracy. Dodatkowy moduł kursu poświęcony jest metodom pracy służby bhp oraz sposobom przeprowadzania szkoleń.