Przydatne linki

Przydatne linki

PIP

Państwowa Inspekcja Pracy została powołana w celu monitorowania spraw związanych z przestrzeganiem prawa pracy oraz kontrolowania pracodawców pod kątem realizacji wymogów bezpiecznej i higienicznej pracy. Działania PIP są ukierunkowane na egzekwowanie obowiązujących przepisów prawa, pomoc i doradztwo prawne oraz szeroko rozumiane postępowania zapobiegające wypadkom przy pracy i poprawiające bezpieczeństwo jej wykonywania. Odwiedź stronę»

Sejm

Sejm RP jest instytucją odpowiedzialną za tworzenie prawa m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego zadaniem jest bieżące dostosowywanie przepisów do zmieniającej się sytuacji, implementowanie do prawa polskiego międzynarodowych norm i zaleceń w zakresie BHP oraz wdrażanie rozwiązań, które zapewnią bezpieczne warunki pracy zawodowej. Odwiedź stronę»

CIOP

Centralny Instytut Ochrony Pracy jest jednostką naukowo – doradczą, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opracowywanie zaleceń i nowoczesnych rozwiązań (technicznych i organizacyjnych), a także doradztwo w zakresie kształtowania polityki społeczno – ekonomicznej państwa. Instytut spełnia również funkcje edukacyjne, oferując szkolenia z zakresu BHP. Odwiedź stronę»

GIS

Główny Inspektor Sanitarny zajmuje się kontrolowaniem i nadzorowaniem warunków sanitarnych w skali całego kraju. Do jego zadań należy monitorowanie spełniania przez zakłady produkcyjne wymagań sanitarnych, przeprowadzanie kontroli, wydawanie zaleceń oraz nadzorowanie ich realizacji. Odwiedź stronę»

PSP

Państwowa Straż Pożarna zajmuje się kompleksowo zagadnieniami związanym z ochroną przeciwpożarową, nadzorując przestrzeganie odpowiednich przepisów przez instytucje i organizacje publiczne oraz szkoląc osoby odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową. Do jej uprawnień należy również kontrolowanie stanu realizacji wymogów ppoż. w przedsiębiorstwach i wydawanie opinii z tego zakresu. Odwiedź stronę»

BdSiPCh

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych swoimi działaniami obejmuje ogólnokrajowe zadania związane ze stosowaniem substancji chemicznych w firmach. Do jego kompetencji należy gromadzenie niezbędnych danych o stosowanych chemikaliach oraz pomoc służbom medycznym w sytuacjach wymagających wiedzy z tego zakresu. Biuro zajmuje się również konsultacjami i uzgadnianiem nowych rozwiązań prawnych na obszarze Polski i Europy oraz monitorowaniem spraw związanych z przywozem i wywozem niebezpiecznych preparatów. Odwiedź stronę»

GIOS

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska swoje działania koncentruje na kontroli podmiotów gospodarczych, zapewniając, by prowadzona przez nie działalność była zgodna z przepisami ochrony środowiska i nie wyrządzała mu szkody. Inspektorat na bieżąco monitoruje i sprawdza stan środowiska, udostępniając publicznie informacje na podstawie przeprowadzonych obserwacji. Odwiedź stronę»

IMPiZŚ

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego zajmuje się badaniami naukowymi nad szeroko rozumianą medycyną pracy. W zakresie jego zadań leży profilaktyka, działalność diagnostyczna, szkoleniowa i doradcza związana z bezpieczeństwem i higieną pracy. Instytut ma również możliwość tworzenia ekspertyz i prowadzenia działalności wdrożeniowej. Odwiedź stronę»

IZZ

Działalność Instytutu Żywności i Żywienia koncentruje się na dwóch obszarach: edukacji i badań. W ich ramach Instytut prowadzi działalność szkoleniową (w zakresie zdrowego trybu życia, profilaktyki chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, bezpieczeństwem żywności) oraz podejmuje szeroko zakrojone akcje informacyjne i edukacyjne promujące zdrowy styl życia. Instytut prowadzi również działalność naukową i badawczą. Odwiedź stronę»

PZH

Państwowy Zakład Higieny na bieżąco monitoruje stan zdrowia ludności i kontroluje czynniki, które mogą powodować zagrożenie. Zakład prowadzi również działania informacyjne i profilaktyczne (szkoleniowe) oraz szereg badań naukowych i konsultacji eksperckich, mających na celu poprawę stanu zdrowia publicznego i zapobieganie chorobom. Odwiedź stronę»

PAA

Działania Państwowej Agencji Atomistyki koncentrują się na zapobieganiu zagrożeniom spowodowanym energią jądrową i monitorowaniu stanu promieniowania jonizacyjnego. Odwiedź stronę»

GIW

Główny Inspektorat Weterynarii odpowiada za bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego produkowanej i sprowadzanej do Polski, monitoruje przypadki występowania niebezpiecznych produktów spożywczych oraz podejmuje działania w celu zapobiegania chorobom odzwierzęcym i epidemiom. Do jego zadań należy również współpraca weterynaryjna z innymi państwami, a także bieżące analizowanie i raportowanie o stanie bezpieczeństwa żywności. Odwiedź stronę»