Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Podstawową wiedzę o zachowaniu się na stanowisku pracy pracownicy otrzymują na szkoleniach wstępnych i w trakcie instruktażu stanowiskowego. Celem szkoleń okresowych BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych jest przypomnienie przekazanych wcześniej wiadomości z zakresu bhp oraz poszerzenie i zaktualizowanie posiadanej już przez nich wiedzy.

Każdy pracownik ma obowiązek regularnego uczestniczenia w szkoleniach okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one organizowane przez pracodawcę i na jego koszt.

Terminy szkoleń okresowych BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Termin szkolenia okresowego BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych zależy od rodzaju wykonywanej pracy, wprowadzanych zmian na stanowisku oraz zmian organizacyjnych w firmie. Zgodnie z prawem szkolenia okresowe odbywają się obowiązkowo przynajmniej co 3 lata. Jeżeli jednak pracownik ma styczność z materiałami niebezpiecznymi lub wykonuje prace szczególnie niebezpieczne (takie jak np. prace na wysokości), musi odbyć szkolenie raz w roku.

Oprócz powyższych terminów (które są obowiązkowe), szkolenie powinno się odbywać również w sytuacji, gdy nastąpi jakakolwiek zmiana warunków BHP na danym stanowisku pracy. Do najczęstszych przypadków należy zmiana technologii produkcyjnej, warunków pracy lub wprowadzenie nowych urządzeń, które pracownik będzie obsługiwał. Takie innowacje wymagają przeszkolenia pracownika do nowych obowiązków, by mógł je wypełniać prawidłowo i bez narażania swojego zdrowia.

Zakres szkoleń okresowych BHP

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych musi obejmować wszystkie zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych. Dokładny program szkoleń okresowych ustala pracodawca, uwzględniając specyfikę pracy w firmie, procesy technologiczne oraz potrzeby pracowników.

Szkolenie musi przybliżać zatrudnionemu aktualne informacje o zagrożeniach, z którymi może się spotkać w trakcie wykonywania swojej pracy. Pracodawca powinien przygotować dla każdego z nich ocenę ryzyka zawodowego, która uwzględni potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia pracownika i poinstruować zatrudnionego jak może ich unikać. Musi również dopilnować, by pracownik umiał korzystać z przydzielanych mu środków ochrony indywidualnej i dostępnych środków ochrony zbiorowej.

Jeżeli zmienił się proces technologiczny lub rozbudowano park maszynowy, wówczas szkolenie musi uwzględnić zapoznanie z technologią i naukę prawidłowej obsługi nowych maszyn. Pracownicy mogą także zgłosić inne tematy, które chcieliby poruszyć w trakcie kursu.

Na szkoleniu okresowym mowa jest również o zmianach w prawie dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (jeżeli takie miały miejsce). Warto również przypomnieć pracownikowi, jakie ma obowiązki i uprawnienia.

Dzięki systematycznym kursom można przypomnieć najważniejsze zasady bezpieczeństwa pracy i skorygować błędy, co pomaga zapobiegać wypadkom i urazom w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Czas, koszt i dokumentacja szkoleń dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia odbywają się w godzinach pracy, a pracownikom przysługuje za nie wynagrodzenie. Adnotację o odbyciu szkolenia umieszcza się w aktach osobowych pracownika.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – koszty zorganizowania instruktażu ponosi pracodawca, również i on ma obowiązek dopilnowania, by pracownicy w jego firmie byli szkoleni w wymaganych prawem terminach. W realizacji tych obowiązków może go wspierać służba BHP, działająca na terenie zakładu pracy lub zewnętrzne firmy z branży BHP, z kadrą legitymującą się wymaganymi uprawnieniami do prowadzenia kursów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia odbywają się w godzinach pracy, a pracownikom przysługuje za nie wynagrodzenie. Adnotację o odbyciu szkolenia umieszcza się w aktach osobowych pracownika. Udział w szkoleniu jest bezpłatny – koszty zorganizowania instruktażu ponosi pracodawca, również i on ma obowiązek dopilnowania, by pracownicy w jego firmie byli szkoleni w wymaganych prawem terminach.