Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Każdy pracownik i pracodawca ma obowiązek odbywania regularnych szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawową wiedzę o zachowaniu się na stanowisku pracy pracownicy otrzymują na szkoleniach wstępnych i w trakcie instruktażu stanowiskowego. Celem szkoleń okresowych jest przypomnienie pracownikom przekazanych wcześniej wiadomości z zakresu bhp oraz poszerzenie i zaktualizowanie posiadanej już przez nich wiedzy.

Szkolenie-na-stanowiskach-robotniczychZgodnie z prawem szkolenia okresowe odbywają się obowiązkowo przynajmniej co 3 lata, a w przypadku gdy pracownik ma styczność z materiałami niebezpiecznymi lub wykonuje prace szczególnie niebezpieczne (takie jak np. prace na wysokościach) – raz do roku. Szkolenie może również odbywać się w sytuacji wprowadzenia w firmie inwestycji powodujących zmianę warunków bhp (np. zmian technologicznych lub organizacyjnych). W trakcie szkolenia pracownik zapoznaje się ze zaktualizowanymi ocenami ryzyka na jego stanowisku pracy, nowymi wymaganiami oraz zmianami w zakresie bhp. Dokładny program szkoleń okresowych ustala pracodawca, uwzględniając specyfikę pracy w firmie, procesy technologiczne oraz potrzeby pracowników.

Szkolenia odbywają się w godzinach pracy, a pracownikom przysługuje za nie wynagrodzenie. Adnotację o odbyciu szkolenia umieszcza się w aktach osobowych pracownika. Udział w szkoleniu jest bezpłatny – koszty zorganizowania instruktażu ponosi pracodawca, również i on ma obowiązek dopilnowania, by pracownicy w jego firmie byli szkoleni w wymaganych prawem terminach.