Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami muszą – zgodnie z przepisami prawa – uczestniczyć w okresowych szkoleniach BHP. Mają one ściśle określony zakres tematyczny i odbywają się przynajmniej raz na 5 lat (a w razie potrzeby częściej). Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów ds. BHP lub jednostki organizacyjne mające takie uprawnienia.

Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Ramowy program szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Ramowy program szkoleń ujęto w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród najważniejszych celów szkoleń okresowych dla pracodawców wymienia się:

 1. rozwój umiejętności i uzupełnienie wiedzy na temat organizacji pracy w sposób zgodny z wymogami BHP,
 2. naukę właściwego identyfikowania zagrożeń oraz przygotowywania ocen ryzyka zawodowego,
 3. zapewnienie pracownikom najskuteczniejszej ochrony w związku z wykonywaną przez nich pracą.

Rozporządzenie precyzuje również formę tego typu szkoleń. Dopuszczalne są kursy, seminaria lub samokształcenie. Uczestnicy muszą mieć dostęp do materiałów dydaktycznych, jak również powinni zdać egzamin z przedstawianych na szkoleniu zagadnień, potwierdzając ich znajomość.

Szczegółowy program szkolenia BHP
dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Program szkolenia powinien być każdorazowo dostosowywany do potrzeb firmy i specyfiki jej działania (m.in. branży lub stosowanych w niej technologii i procesów). Szczegółowy program tworzy prowadzący szkolenie. Musi ono trwać przynajmniej 16 godzin lekcyjnych (12 godzin zegarowych) i poruszać poszczególne działy tematyczne:

 1. Prawo pracy, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

W tym zakresie najważniejsze jest przekazanie informacji o zmianach, które nastąpiły w przepisach od czasu ostatniego szkolenia. Pracodawca musi znać swoje obowiązki w zakresie BHP i być na bieżąco z przepisami dotyczącymi ochrony pracowników (z uwzględnieniem osób podlegających szczególnej ochronie, m.in. młodocianych i kobiet w ciąży).

 1. Zagrożenia w pracy – ich identyfikowanie i minimalizacja

Celem tej części kursu jest nauka prawidłowej oceny zagrożeń, z jakimi stykają się pracownicy, z uwzględnieniem czynników fizycznych (np. hałas, pole elektromagnetyczne), chemicznych, biologicznych i psychofizycznych. Zakres tematyczny powinien być dostosowany do procesów w firmie i omawiać szerzej te czynniki, które w niej występują. Pracodawca uczy się identyfikować je na stanowiskach pracy, jak również dobierać odpowiednie sposoby przeciwdziałania ich wpływowi na organizm człowieka. Musi też umieć tworzyć oceny ryzyka zawodowego.

 1. Organizacja pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach dla osób pracujących przed monitorami ekranowymi

Dział ten dotyczy m.in. osób pracujących na stanowiskach biurowych i administracyjnych – przed komputerem. Ważne jest przypomnienie zasad ergonomii pracy i obowiązujących norm oraz wymienienie zagrożeń, z którymi mogą się spotkać pracownicy na tych stanowiskach.

 1. Wypadek przy pracy oraz choroby zawodowe – procedury, zasady, profilaktyka

Część poświęcona zagadnieniom związanym z występowaniem chorób zawodowych i wypadkami przy pracy. Pracodawca ma obowiązek znać procedurę działania w sytuacji, gdy w jego firmie ma miejsce incydent mogący być wypadkiem przy pracy. Musi wiedzieć jak powołać zespół powypadkowy, jakie służby powiadomić (i kiedy) i jak przygotować odpowiednią dokumentację. Powinien znać możliwe przyczyny wypadków oraz wiedzieć jak im zapobiegać (m.in. przez odpowiednią organizację pracy, minimalizowanie ryzyka lub zwiększony nadzór).

 1. Szkolenia BHP dla pracowników – prowadzenie, organizacja, metodyka

Podstawowa wiedza z zakresu prowadzenia szkoleń BHP dla pracowników, w szczególności ich zakresu, tematyki, czasu trwania, sposobu przekazywania wiedzy oraz częstotliwości. Dotyczy to nie tylko kursów ogólnych, ale również instruktażu stanowiskowego.

 1. Sytuacje zagrożenia – reagowanie, zasady postępowania

Obowiązki pracodawcy oraz sposoby organizacji działań w sytuacjach zagrożenia, takich jak wypadek przy pracy, awaria lub pożar. Elementem tej części kursu BHP jest również udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 1. Przepisy ubezpieczeniowe

Omówienie najważniejszych przepisów związanych z prawem ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniem społecznym pracowników w tym m.in. naliczanie składek i świadczenia przysługujące zatrudnionym.

 1. Ochrona ppoż. i ochrona środowiska naturalnego

Blok zagadnień związanych z zapewnianiem właściwej ochrony przed pożarem i wybuchem (m.in. zapoznanie ze sprzętem gaśniczym i wymogami jego rozmieszczenia w zakładzie pracy, procedurami działania w sytuacji pojawienia się ognia, systemami zabezpieczeń ppoż.). Osoby kierujące ludźmi powinny znać również klasę ognioodporności budynków, jak również zidentyfikować materiały niebezpieczne pod kątem wybuchu ognia. Blok uzupełniany jest o wiadomości z zakresu ochrony środowiska naturalnego, w szczególności: obowiązki pracodawcy w tym zakresie, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz procedurę uzyskiwania specjalnych uprawnień i zgód (oraz wiedzę, kiedy są one wymagane).

Szkolenie zamyka egzamin, a uczestnicy otrzymują potwierdzenie jego ukończenia.