Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

Każdy pracownik zatrudniony na stanowisku administracyjno – biurowym ma obowiązek odbyć szkolenie okresowe. Jego celem jest przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy oraz zapoznanie ze zmianami przepisów dotyczących BHP. Szkolenie okresowe powinno odbywać się przynamniej raz na 6 lat, a w razie potrzeby – częściej, przy czym pierwsze szkolenie okresowe musi się odbyć w przeciągu 12 miesięcy od zatrudnienia. Koszty szkolenia ponosi pracodawca, a czas jego trwania wliczany jest do czasu pracy.

Szkolenia BHP

Celem szkolenia jest zaktualizowanie informacji dotyczących BHP na stanowisku pracy oraz przypomnienie pracownikom treści z poprzedniego szkolenia. Przykładowy program kursu zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm). Obejmuje on zapoznanie pracowników z dotyczącymi ich uregulowaniami prawnymi z zakresu BHP (i ich ewentualnymi zmianami), informacje dotyczące ergonomii pracy (ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe) oraz zasady profilaktyki zdrowia.

Podwładni dowiadują się również jak postępować w sytuacjach zagrożeń oraz uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy. W trakcie kursu mowa jest również o sposobach zapobiegania wypadkom przy pracy i oceniania zagrożeń na swoim stanowisku. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym, a fakt jego odbycia jest odnotowywany w aktach osobowych pracownika.