Nadzór na budowie – najczęstsze uchybienia (część 2)

Właściwy nadzór BHP na budowie może uchronić pracowników przed urazami i wypadkami przy pracy. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Prezentujemy drugą część artykułu o najczęściej spotykanych problemach bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Nieznajomość przepisów BHP, brak szkolenia BHP

Nadzór na budowie – najczęstsze uchybienia (część 2)

To jeden z bardzo często spotykanych problemów, i to nie tylko w budownictwie. Osoby, które pojawiają się na placu budowy, nie są właściwie przygotowane do wykonywania swoich obowiązków (przypominamy, że każdy zatrudniony powinien odbyć szkolenia BHP i mieć ważne badania lekarskie, dopuszczającego go do pracy na danym stanowisku). Pracownik bez szkoleń nie wie jak właściwie obchodzić się z narzędziami, maszynami i materiałami, a także nie zna zasad korzystania ze środków ochrony indywidualnej. W efekcie, nawet jeżeli będzie ich używał, może to robić niewłaściwie – w sposób, który nie zapewni mu bezpieczeństwa.

Druga sytuacja, z którą spotykamy się równie często, to ignorowanie lub lekceważenie przepisów BHP. Ma miejsce wtedy, gdy mimo zaliczonego szkolenia BHP, pracownik nie stosuje się do wiedzy i dobrych praktyk, jakie poznał w jego trakcie. Wielokrotnie wynika to z pośpiechu, niedbalstwa, zapominania lub zwykłego ignorowania przepisów. Wielu osobom brak także świadomości konsekwencji, które może przynieść ich działanie. W takiej sytuacji proponujemy dodatkowe szkolenie BHP, które uświadomi im związek między wypadkami przy pracy, a ich niefrasobliwym zachowaniem.

Ciągi komunikacyjne

Każdy plac budowy powinien mieć wytyczone i oznaczone ciągi komunikacyjne. Ich zadaniem jest separacja pieszych od dróg przemieszczania się maszyn, jak również optymalna organizacja transportu i poruszania się ludzi. Niestety, w wielu przypadkach spotykamy się z chaosem i brakiem oddzielenia ruchu ludzi od pojazdów oraz niewłaściwie wyznaczonymi (lub w ogóle nie zabezpieczonymi) miejscami pracy maszyn budowlanych. W efekcie każdy porusza się tak, jak mu wygodniej, co powoduje zwiększone zagrożenie potrąceniem pieszego przez pojazd lub kolizji dwóch pojazdów. Niejednokrotnie ciągi służą za podręczny magazyn – przestają być drożne, stwarzając dodatkowe zagrożenie w przypadku np. ewakuacji lub konieczności udzielenia pierwszej pomocy.

Podejmowane w tej kwestii działania naprawcze to przede wszystkim analiza organizacji placu budowy oraz wyznaczenie bezpiecznych stref poruszania się pieszych i ciągów drogowych dla ruchu maszyn. Niejednokrotnie wymaga to zmiany rozmieszczenia magazynów narzędzi i materiałów budowlanych, parkingów lub tras dla dostawców. Zoptymalizowana sieć komunikacyjna na placu budowy upraszcza pracę i przeciwdziała wypadkom, dlatego zapraszamy firmy z Mazowsza szukające optymalizacji rozwiązań komunikacyjnych (z takich miejscowości jak Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Grodzisk Mazowiecki i innych) do skontaktowania się z nami.

Nieporządek

Niby niewielkie uchybienie, a znacznie utrudniające działania na budowie i mogące doprowadzić do wypadku przy pracy. Wszelkie narzędzia czy niezużyte materiały powinny, po zakończeniu dnia, trafić do magazynu, gdzie będą przechowywane zgodnie z zasadami. To zapewnia utrzymanie ich właściwości i poprawności funkcjonowania. Niestety, wielu zatrudnionych pozostawia je tam, gdzie były ostatnio wykorzystywane, co może wpływać na ich parametry czy pracę, a także stanowić zagrożenie np. dla osób przechodzących (ryzyko potknięcia). Dodatkowo daje dostęp do narzędzi osobom nieuprawnionym i nieprzeszkolonym.

Z kwestią porządku na budowie wiąże się także problem magazynowania i przechowywania. Zawsze największy nacisk kładzie się na materiały i substancje niebezpieczne, które muszą być składowane w określonych warunkach i udostępniane w sposób kontrolowany tylko przeszkolonym osobom. Nadzór BHP powinien regularnie sprawdzać, czy te zasady są przestrzegane, a w przypadku ich naruszenia przeciwdziałać tego typu praktykom. Należy też pamiętać o okresowych szkoleniach BHP dla osób mających dostęp do tego typu materiałów.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy na placu budowy nie jest łatwe ze względu na wiele czynników powodujących zagrożenie i dużą skalę przedsięwzięcia. Wymaga współdziałania kierownictwa z pracownikami i profesjonalnego nadzoru. Bezpieczna Praca oferuje audyty, szkolenia BHP i nadzór BHP na budowach województwa mazowieckiego. Pracujemy w Pruszkowie, Ożarowie Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim, Piastowie, Brwinowie, Milanówku i innych miejscowościach w okolicach Warszawy, jak również w samej stolicy.

Zapraszamy do skorzystania z usług Bezpiecznej Pracy!