Dodatkowe szkolenia BHP i badania lekarskie dla pracowników

Szkolenia BHP i badania lekarskie są obowiązkowe dla pracownika przed rozpoczęciem pracy. Jednak w niektórych przypadkach pracodawca może skierować zatrudnionego na dodatkowe kursy BHP lub do lekarza, mimo że termin ważności poprzednich szkoleń czy badań jeszcze nie upłynął.

Przed rozpoczęciem pracy

Dodatkowe szkolenia BHP

Osoba podejmująca pracę w firmie musi mieć ukończone kursy BHP, które nauczą ją jak w sposób bezpieczny dla siebie i innych pracowników ma wykonywać swoje obowiązki. Zakres szkoleń zależy od stanowiska. Wszyscy zatrudnieni powinni uczestniczyć we wstępnych szkoleniach ogólnych, które prezentują podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy: obowiązujące przepisy, prawa i obowiązki pracownika, podstawy pierwszej pomocy czy zachowanie się w razie pożaru lub innego zagrożenia.

Osoby zatrudnione na stanowiskach technicznych biorą udział również w kursach nazywanych instruktażem stanowiskowym. To prezentacja wykonywania pracy w sposób poprawny, nauka obsługi maszyn i urządzeń oraz informacje o materiałach niebezpiecznych lub szkodliwych z jakimi pracownik może się zetknąć. Uczy się on również o ryzyku zawodowym związanym ze swoją pracą i sposobach jego minimalizowania (m.in. poprawnego doboru i używania sprzętu ochronnego).

Przed rozpoczęciem pracy kandydat musi także poddać się badaniom lekarskim, które potwierdzą, czy może pracować na wskazanym stanowisku: czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Ich zakres również zależy od zakresu obowiązków na danym stanowisku.

Obowiązkowe szkolenia BHP w trakcie pracy

Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy musi być regularnie aktualizowana i sprawdzana. Dlatego też przewidziano okresowe szkolenia BHP, które odbywają się po upływie określonego prawem czasu. W zależności od stanowiska i narażenia na szkodliwe czynniki może to być okres od roku (dla pracowników, którzy mają do czynienia z pracami szczególnie niebezpiecznymi), aż do 6 lat (zatrudnieni na stanowiskach biurowo – administracyjnych).

Okresowe szkolenie BHP ma za zadanie przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego wykonywania obowiązków i zwrócić uwagę na ewentualne zmiany w prawie lub przepisach w firmie (np. zmianę regulaminu pracy). Jednocześnie poszerza ono wiedzę pracownika z tego zakresu, wskazując np. nowe sposoby zapobiegania ryzyku.

Podobnie ma się sytuacja z badaniami pracowniczymi. Pracownik musi odwiedzić lekarza medycyny pracy po upływie określonego czasu. Badanie kontrolne ma sprawdzić, czy zdrowie zatrudnionego nie uległo pogorszeniu wskutek pracy na danym stanowisku i czy jego stan nie przeszkadza w dalszym wykonywaniu obowiązków na tym stanowisku. Termin kolejnego badania kontrolnego ustala lekarz.

Dodatkowe szkolenia BHP i badania

Oprócz obowiązkowych szkoleń BHP, pracodawca może skierować pracownika na dodatkowe, organizowane doraźnie kursy. Tak dzieje się w sytuacji, gdy nadzór BHP wskaże, że pracownik nie przestrzega wymogów bezpieczeństwa pracy lub lekceważy obowiązujące przepisy (np. nie korzystając ze środków ochrony osobistej). Dodatkowe szkolenie BHP ma miejsce również wtedy, gdy zmianie ulega sposób wykonywania pracy lub jej organizacja, np. w warsztacie pojawia się nowa maszyna lub w procesie produkcyjnym wprowadza się nowe technologie, substancje lub inne czynniki. Zatrudniony musi je poznać i nauczyć właściwego obchodzenia z nimi, stąd też potrzeba przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego lub ogólnego. Bez tej wiedzy pracownik nie powinien być dopuszczony do pracy.

Dodatkowe badania lekarskie przeprowadza się w sytuacji, gdy zdrowie pracownika wskazuje na to, że nie jest on w stanie pracować na danym stanowisku (nie jest istotne, że termin ważności poprzedniego badania jeszcze nie upłynął). Jakiekolwiek zmiany zdrowotne (np. pojawienie się objawów mogących świadczyć o rozwijającej się chorobie zawodowej, problemy ze wzrokiem czy bóle kostno-stawowe) są podstawą do skierowania zatrudnionego na badanie u lekarza medycyny pracy. Skontroluje on stan zdrowia pacjenta i określi, czy może on nadal pracować na dotychczasowym stanowisku.

Pracownik może sam wnioskować do pracodawcy o wysłanie na tego typu badania, jeżeli uważa, że jego zdrowie pogorszyło się w wyniku wykonywania obowiązków zawodowych. Zarówno za wszystkie badania medycyny pracy, jak i za szkolenia BHP płaci pracodawca.

***

Zapraszamy pracodawców z okolic Warszawy (Grodzisk Mazowiecki, Ożarów, Pruszków, Piastów) zainteresowanych szkoleniami BHP dla swoich pracowników. Prowadzimy wszystkie rodzaje kursów, na wszystkich stanowiskach. Zapewniamy również inne usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy: nadzór BHP, audyty, pomoc we wdrażaniu zaleceń po kontroli PIP oraz pełny zakres szkoleń z zakresu ochrony ppoż. i pierwszej pomocy.