Plan BIOZ

Plan BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) jest obowiązkowy na każdej budowie. Powstaje w odniesieniu do konkretnych warunków i okoliczności realizowanych prac i zawiera informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia pracowników oraz przyjęte sposoby zapobiegania im. Musi być gotowy przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań budowlanych.

Treść planu BIOZ

Plan BIOZ

Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości, formy i treści planu BIOZ są zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

Plan jest przygotowywany indywidualnie dla każdej budowy, musi więc określać nazwę i adres obiektu budowlanego, dane inwestora i kierownika budowy. Jeżeli to nie kierownik budowy sporządza plan, lecz osoba z zewnątrz, wówczas podaje się również jej dane.

W planie umieszcza się część opisową oraz rysunkową.

Plan BIOZ – część opisowa

W części opisowej muszą się znaleźć informacje o:

 • zakresie planowanych robót wraz z poszczególnymi etapami ich realizacji
 • istniejących obiektach budowlanych, które będą wyburzane lub adaptowane na nowe cele
 • elementach znajdujących się na działce budowlanej, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić zdrowiu lub życiu pracujących tam osób
 • potencjalnych zagrożeniach, mogących się pojawić w trakcie prac, wraz z dokładnym ich opisem (czas trwania, miejsce wystąpienia, skala i rodzaj zagrożenia)
 • zaplanowanych sposobach oznakowania i wydzielenia miejsc niebezpiecznych oraz samego placu budowy
 • rozplanowaniu miejsc przechowywania i sposobu magazynowania materiałów niebezpiecznych na placu budowy wraz z ciągami komunikacyjnymi do ich transportu
 • zaplanowanych środkach technicznych i organizacji prac, która ma zapobiegać negatywnym skutkom pracy w strefach zagrożenia lub w ich sąsiedztwie
 • organizacji ewakuacji na wypadek pożaru, awarii lub innego zagrożenia
 • miejscu przechowywania dokumentacji budowlanej oraz instrukcji obsługi maszyn i specyfikacji używanych materiałów
 • szkoleniach BHP dla pracowników zajmujących się robotami szczególnie niebezpiecznymi

Informacja o szkoleniach BHP powinna być precyzyjna. Nie wystarczy wspomnieć o planowanym instruktażu dla pracowników, ale należy wskazać jego elementy, szczegółowo wymieniając zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia. Pracownik musi wiedzieć o obowiązkowym używaniu środków ochrony indywidualnej i być poinstruowany jak należy to robić prawidłowo. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagany jest dodatkowy nadzór BHP. Zatrudniony powinien wiedzieć, kto go będzie sprawował i że te prace ma wykonywać jedynie przy dodatkowej kontroli ze strony służb BHP.

Plan BIOZ – część rysunkowa

W części rysunkowej planu BIOZ umieszcza się dane, które uzupełnią informacje z części opisowej. Są one nanoszone na kopii projektu zagospodarowania terenu wraz z dokładną legendą tak, by całość była czytelna i przejrzysta. Na mapce powinny się znaleźć przede wszystkim:

 • miejsca występowania czynników stwarzających zagrożenie
 • lokalizacje sprzętu ratunkowego wraz z parametrami korzystania z niego i drogami dojazdowymi
 • granice obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych (m.in. magazynowania substancji niebezpiecznych, prac sprzętu budowlanego)
 • lokalizacje placów produkcji pomocniczej
 • siatka ciągów komunikacyjnych na placu budowy
 • miejsca rozmieszczenia pomieszczeń higieniczno– sanitarnych

Plan BIOZ można modyfikować w trakcie trwania budowy, jeżeli jest to uzasadnione np. poprawą bezpieczeństwa lub dostosowaniem go do wprowadzonych zmian technologii. Każda zmiana powinna zostać potwierdzona przez kierownika budowy wraz z adnotacją dlaczego się pojawiła.