Naruszenie reguł BHP a kontrole PIP

Nadzór BHP na budowach i kontrole PIP pokazują, że budownictwo wciąż jest branżą o podwyższonym poziomie zagrożenia wypadkami przy pracy. Wynika to nie tylko ze specyfiki prac i stosowanych technologii, ale również z zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Statystyki PIP

Naruszenie reguł BHP w budownictwie

Statystyki Państwowej Inspekcji Pracy za lata 2016 -2020 pokazują, że budownictwo na stałe gości w grupie branż o dużym zagrożeniu wypadkiem przy pracy. W podanym okresie odnotowano prawie 25 tysięcy wypadków, przy czym aż 240 osób poniosło w ich wyniku śmierć, a 354 zostało ciężko rannych (dane ze strony PIP).

Aż 90% kontroli PIP kończy się wskazaniem nieprawidłowości na budowie. Dotyczą one działań lub zaniechań pracodawcy, niewłaściwej organizacji pracy, nieegzekwowania przepisów oraz braku profilaktyki ryzyka. Wiele wypadków wydarza się w trakcie prac niosących ze sobą większe zagrożenie, takich jak prace na wysokości lub w wykopach.

Wielu z tych zagrożeń można by uniknąć, gdyby szeroko rozumiane przepisy BHP były traktowane nie jako zbędny obowiązek, ale jako sposób na ochronę życia i zdrowia.

Problemy po stronie pracowników

Do najważniejszych uchybień przepisom przez pracowników należy ignorowanie sposobu właściwego wykonywania pracy oraz niestosowanie (lub niewłaściwie używanie) dostarczonych środków ochrony indywidualnej. Na występowanie tych nieprawidłowości wpływa niewystarczający nadzór BHP nad wykonywaniem prac oraz brak odpowiednich szkoleń BHP, przygotowujących zatrudnionych do wykonywania swoich obowiązków.

Problemy po stronie pracodawców

Pracodawcy mają kłopot z właściwym planowaniem prac, zabezpieczeniem ich oraz odpowiednim nadzorem BHP. Kontrole PIP wskazują przede wszystkim na niewłaściwe zabezpieczenie i organizację prac na placu budowy. Problemem są źle zamontowane rusztowania, brak osłon przy pracach na wysokości i zabezpieczeń w miejscach, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (takich jak np. wykopy czy otwory w stropach).

Pracodawcy nie zawsze dbają o profilaktykę. Brakuje ocen ryzyka zawodowego; pracownicy nie biorą udziału w szkoleniach BHP, dokumentacja BHP jest niewłaściwie prowadzona (są np. błędy przy IBWR lub instrukcjach bezpiecznego wykonywania prac). Brakuje też odpowiednio zamontowanych i wykorzystywanych środków ochrony zbiorowej, właściwej organizacji ciągów komunikacyjnych (i zachowania ich drożności) oraz zabezpieczenia przewodów elektrycznych. Place budowy nie zawsze są prawidłowo ogrodzone, nie zapewniając ochrony przed dostępem osób postronnych.

Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy, że to na nich ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy i zabezpieczenia placu budowy (dzieje się tak często w przypadku zatrudniania podwykonawców, na których przerzucana jest ta odpowiedzialność).

Jak przygotować się na kontrolę PIP na budowie?

Jeżeli prowadzisz budowę w okolicach Warszawy i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie BHP – skontaktuj się z nami. Współpracujemy z firmami działającymi w stolicy, jak również w miejscowościach położonych w jej sąsiedztwie (takich jak Pruszków, Grodzisk Mazowiecki czy Piastów). Przeprowadzimy audyt BHP, wskażemy problemy i zagrożenia, a także pomożemy przygotować się na ewentualną kontrolę PIP. Skorzystaj z naszego wsparcia, jeżeli szukasz sprawdzonego i doświadczonego specjalisty ds. BHP.

Wszystkie dane pochodzą ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.