Audyt BHP – kiedy warto go wykonać?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach często kuleje – pracodawcom brakuje odpowiedniej wiedzy i czasu, a nadzór BHP nad pracownikami nie jest wystarczający. W efekcie często dochodzi do wypadków przy pracy, które zmuszają do baczniejszego przyjrzenia się sytuacji w firmie. To idealny moment na audyt BHP i wskazanie, jakie zmiany można wprowadzić, by zatrudnieni pracowali w warunkach niezagrażających ich zdrowiu.

Audyt BHP – co to jest?

Audyt BHP to kontrola warunków pracy w zakładzie pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjaliści przyglądają się, jak funkcjonują pracownicy w firmie; czy wszystkie zasady są przestrzegane w trakcie wykonywania obowiązków i czy osoby zatrudnione mają wymagane prawem szkolenia BHP i badania lekarskie. Sprawdza się również obowiązujące procedury i ich realizację w praktyce oraz dokumentację. Jednym słowem specjalista ds. BHP kompleksowo analizuje, czy praca odbywa się zgodnie z przepisami i jest bezpieczna dla pracowników.

Zakres audytu BHP

W szczególności w ramach audytu BHP sprawdza się:

  • Poprawność prowadzonej dokumentacji – dotyczącej zarówno pracowników (np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach BHP, badania lekarskie), jak i organizacji pracy w firmie (regulaminy pracy, instrukcje stanowiskowe, IBWR na budowach itp.),
  • Występujące w zakładzie zagrożenia (m.in. czy wszystkie zagrożenia zostały właściwie zidentyfikowane i uwzględnione w organizacji pracy, czy zatrudnieni są o nich poinformowani),
  • Stosowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej (czy są adekwatne do zagrożeń i faktycznie zmniejszają ryzyko, czy ich stan i jakość gwarantują pracownikom bezpieczeństwo, czy każdy zatrudniony otrzymał takie środki i je stosuje),
  • Sposób wykonywania obowiązków przez zatrudnionych (czy pracują zgodnie z tym, czego uczono ich na szkoleniach BHP, czy mają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę do zajmowanego stanowiska, a także czy nie naruszają przepisów BHP w trakcie wykonywania swoich obowiązków),
  • Dodatkowo audytorzy kontrolują inne zagadnienia związane z wymogami BHP w firmach, takie jak np. ochronę ppoż. (rozmieszczenie gaśnic i ich datę ważności, procedury przeciwpożarowe) oraz organizację pierwszej pomocy (dostępność i zawartość apteczek, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy, procedury ratunkowe w razie wypadku przy pracy).

Kiedy zamówić audyt BHP?

Sprawdzenie czy firma spełnia wymogi BHP jest konieczne w sytuacji wypadku przy pracy lub po kontroli PIP, która wskazała niewłaściwe zarządzanie sprawami bezpieczeństwa pracy i wyznaczyła termin na wprowadzenie zmian. Zewnętrzny specjalista BHP, który będzie przeprowadzał audyt, ma wiedzę, jak powinno wyglądać przestrzeganie reguł BHP w pracy i jakie zmiany wprowadzić, by spełnić wymagania pokontrolne.

Audyty warto zamawiać również w przypadku reorganizacji sposobu pracy, zmian wykorzystywanych technologii lub przy innych zmianach w procesach produkcyjnych. Dzięki wiedzy specjalisty ds. BHP łatwiej będzie wychwycić potencjalne zagrożenia i wprowadzić odpowiednie środki zapobiegawcze. Audytor sprawdzi również czy nowe treści pojawiły się na szkoleniu BHP i czy pracownicy wiedzą, co zmieniło się w ich pracy. Dopilnuje także, by oceny ryzyka zawodowego zostały zaktualizowane.

***

Jeżeli prowadzisz firmę w jednej z miejscowości w okolicach Warszawy (takich jak Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Piastów czy Ożarów) i szukasz audytora BHP – skontaktuj się z nami. Gwarantujemy dokładną analizę organizacji BHP na terenie twojego zakładu pracy i wskazanie problematycznych obszarów wraz z propozycjami zmian do wprowadzenia.