Obowiązki kierownika budowy w zakresie BHP

Kierownik budowy jest osobą odpowiedzialną za stały nadzór nad prowadzonymi pracami pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności z projektem budowlanym, obowiązującym prawem oraz regułami sztuki budowlanej.

Obowiązki kierownika budowy – planowanie BHP

Obowiązki kierownika budowy w zakresie BHP

Prawo budowlane wyznacza kierownikowi budowy szereg obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań i wejściem pracowników na budowę, jego zadaniem jest zaplanowanie prac w sposób optymalny i bezpieczny dla pracowników. Powinno to zostać uwzględnione w dokumentacji, dostępnej na bieżąco przez cały czas trwania budowy (może być ona aktualizowana w razie potrzeby).

Podstawową dokumentacją regulującą zagadnienia BHP na budowie jest Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Zawiera on kluczowe informacje o warunkach na placu budowy, mogących wpływać na bezpieczeństwo pracowników, jak również analizę ich potencjalnego wpływu, zakresu, miejsca wystąpienia i czasu trwania. W BIOZ koniecznie muszą się znaleźć informacje dotyczące robót budowlanych o wysokim ryzyku dla zdrowia i życia pracownika (np. na wysokości, w wykopach, pod liniami energetycznymi). Plan zmienia się wraz ze zmianami na budowie – jeżeli jest taka potrzeba musi zostać zaktualizowany. Szerzej o tworzeniu i zawartości planu BIOZ pisaliśmy już na naszym blogu.

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego obowiązki kierownika budowy obejmują również organizację placu budowy w sposób zgodny z projektem, wymogami technicznymi oraz przepisami BHP. Kierownik przygotowuje więc miejsce i procedury prac w taki sposób, który zapewni pracownikom maksymalne bezpieczeństwo.

Obowiązki kierownika budowy – koordynacja BHP

Wraz z rozpoczęciem robót budowalnych obowiązki kierownika ulegają rozszerzeniu – musi się on zająć również koordynowaniem ogólnych działań BHP. Koordynacja ta odbywa się dwutorowo.

Z jednej strony kierownik bierze udział w planowaniu robót budowlanych, wyznaczaniu ich kolejnych etapów wraz z określeniem czasu ich trwania i zakresu realizowanych prac. W czasie tworzenia tych wytycznych uwzględnia się oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach oraz sposoby przeciwdziałania mu (m.in. przez właściwy dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej).

Z drugiej strony kierownik pozostaje w stałym kontakcie z wykonawcami, kontrolując czy osoby wprowadzone przez nich na budowę mają wymagane uprawnienia i szkolenia BHP. Dlatego też może zażądać od wykonawców dokumentacji BHP pracowników i sprawdzać, czy zawiera ona aktualne badania lekarskie, uprawnienia do wykonywanych prac oraz dokumentację odbytych szkoleń BHP. Może też analizować merytoryczną zawartość tych szkoleń oraz kontrolować, czy środki ochrony indywidualnej na danym stanowisku są adekwatne do załączonej oceny ryzyka zawodowego (właściwie dobrane do zagrożeń).

Kierownik musi również mieć globalne spojrzenie na to, co w trakcie realizacji poszczególnych etapów będzie się działo na placu budowy i zapewnić, by był on zorganizowany w sposób, który nie będzie stwarzał niebezpieczeństwa dla zdrowia pracowników. Jeżeli dostrzeże lepsze rozwiązania gwarantujące pracownikom bezpieczeństwo (lepsze niż te przyjęte w projekcie), powinien skontaktować się z inwestorem, proponując ich wprowadzenie.

Jeżeli kierownik nie wypełnia swoich obowiązków w zakresie BHP na budowie może ponieść konsekwencje – grozi mu za to odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna.

Specjaliści z Bezpiecznej Pracy chętnie podzielą się wiedzą na temat planowania robót i przygotowywania planu BIOZ, a także pomogą sprawdzić, czy zadania koordynacji w zakresie BHP są poprawnie prowadzone. Oferujemy audyty BHP dla firm budowlanych na Mazowszu. Zapewniamy profesjonalną analizę zastosowanych rozwiązań, proponujemy zmiany i rozwiązania zgodne z bieżącymi przepisami. Prowadzimy też szkolenia BHP dla pracowników. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszej oferty, by mieć pewność, że zatrudnienia na twoim placu budowy są naprawdę dobrze chronieni.