Prawidłowy nadzór ppoż. w firmie

Prawidłowy nadzór ppoż. w firmie pozwala minimalizować zagrożenie pożarowe, a w razie wybuchu ognia sprawnie ewakuować pracowników. Głównym odpowiedzialnym za zarządzanie sprawami związanymi z zagrożeniem pożarowym jest przedsiębiorca, ale w każdym przedsiębiorstwie obowiązkowe jest również wskazanie inspektora ppoż.

Ogólne zasady ppoż. w firmach

Prawidłowy nadzór ppoż. w firmie

Osobami, które odpowiadają za bezpieczeństwo przeciwpożarowe są osoby lub instytucje, korzystające z budynków. W firmach ta odpowiedzialność spada na pracodawcę, co wynika z konieczności zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy (bezpieczeństwo pożarowe jest ich elementem).

Przepisy jasno wskazują, że pracodawca powinien kompleksowo zajmować się sprawami ppoż. To nie tylko kwestia wyposażenia budynku w odpowiedni sprzęt gaśniczy, zapewnienia drożności ciągów ewakuacyjnych i stworzenia procedur związanych z ewakuacją ludzi w razie zagrożenia. Zadaniem pracodawcy jest też utrzymanie budynku w stanie, który spełnia normy ppoż. oraz zapewnienie kontaktu ze służbami zewnętrznymi w razie zagrożenia.

Do obowiązków pracodawcy należy również edukacja i przekazywanie informacji o procedurach w razie zagrożenia. Musi on zadbać o szkolenie BHP i ppoż. dla pracowników, podczas którego zostaną im przekazane najważniejsze informacje związane z:

  • zapobieganiem pożarom,
  • rodzajami i stosowaniem sprzętu gaśniczego
  • postępowaniem w razie wybuchu pożaru (m.in. procedury ewakuacji i działania w razie zaprószenia ognia)
  • procedury zawiadamiania straży pożarnej i służb ratowniczych
  • informacje o pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przyswojenie tych informacji przez zatrudnionych może decydować o skuteczności ewakuacji. By ugruntować wiedzę, szkolenia należy okresowo powtarzać, a pracodawca powinien regularnie przeprowadzać próbne ewakuacje, by zatrudnieni mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w praktyce.

Inspektor ochrony ppoż. – wsparcie dla pracodawcy

Pracodawca realizuje zadania przy pomocy inspektora ochrony ppoż., którego wyznacza spośród pracowników. Ta osoba powinna mieć średnie wykształcenie ogólne lub branżowe (lub wyższe) oraz uprawnienia i kwalifikacje pozwalające jej zajmować to stanowisko – np. być technikiem pożarnictwa lub ukończyć szkolenia dla inspektorów ochrony ppoż.

Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową nie ma jednoznacznie sprecyzowanych obowiązków – ich zakres wyznacza pracodawca. Dlatego też w różnych firmach zakres prac inspektora może się różnić.

Nie ma jednak wątpliwości, że powinien on mieć możliwość kontrolowania i monitorowania stanu bezpieczeństwa pożarowego, a także zgłaszania zauważonych uchybień pracodawcy. Może przyglądać się realizacji zadań ochrony ppoż. w praktyce, a gdy któryś z pracowników je narusza, wnioskować o jego ponowne przeszkolenie, pouczenie lub ukaranie karą porządkową. Jeżeli jakaś sytuacja stwarza zagrożenie pożarowe, inspektor może wstrzymać prace, aż do czasu usunięcia zagrożenia. Powinien również zgłosić ten fakt pracodawcy, by mógł on podjąć działania, mające wyeliminować takie przypadki w przyszłości.

Do zadań inspektora ppoż. należy również doradztwo w zakresie zapewnienia najskuteczniejszej ochrony przed ogniem (np. wybór odpowiednich rozwiązań technicznych) oraz prowadzenie szkolenia ppoż. dla pracowników. Zapewnia on także właściwe działanie urządzeń gaśniczych, regularnie przeprowadzając ich przeglądy i sprawdzając, czy są sprawne, adekwatne do potrzeb i rozmieszczone w miejscach odpowiednio oznakowanych i dostępnych.

Profesjonalny nadzór ppoż.

Bezpieczna Praca oferuje jednorazowe audyty ppoż. i długoterminowe usługi nadzoru ppoż. oraz BHP w firmach. Wykwalifikowani specjaliści nie tylko wskażą uchybienia w systemie ochrony przeciwpożarowej, ale również zaproponują najskuteczniejsze rozwiązania i dopilnują dokumentacji i szkoleń BHP dla pracowników. Zapraszamy do współpracy.