Inspektor ochrony ppoż. – kwalifikacje

Pracodawca musi zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także zadbać o bezpieczeństwo ppoż. w firmie. W wykonywaniu tych zadań wspiera go inspektor ochrony ppoż. Jednak nie każdy zatrudniony może nim być.

Wymagania inspektora ppoż.

Inspektor ochrony ppoż. – kwalifikacje

Pracodawca musi wyznaczyć w firmie osobę, która będzie odpowiedzialna za nadzór BHP nad zadaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, reagowania w nagłych wypadkach oraz ewakuowania pracowników w razie zagrożenia.

Osoba, która otrzyma to stanowisko, musi mieć odpowiednie wykształcenie: średnie lub wyższe branżowe. Można je zdobyć podczas szkolenia BHP dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Pracownik z certyfikatem z takiego kursu może pełnić obowiązki wskazane przez pracodawcę.

Jeżeli w firmie ryzyko pożaru jest większe (np. z uwagi na stosowane technologie lub materiały), wówczas zadania inspektora przejmuje osoba z wykształceniem wyższym, a zakres jej obowiązków ulega rozszerzeniu o zagadnienia związane z zapobieganiem powstawania i rozprzestrzeniania pożaru.

Zadania inspektora ochrony ppoż.

Prawo nie precyzje jednoznacznie jaki jest zakres obowiązków takiego specjalisty. Pracodawca powinien więc zanalizować sytuację w zakładzie pracy i ustalić zadania inspektora tak, by w pełni realizowały potrzeby w zakresie bezpieczeństwa ppoż.

Lista zadań zlecanych przez pracodawcę inspektorowi ochrony przeciwpożarowej musi obejmować wszystkie zagadnienia związane z reagowaniem w sytuacjach zagrożenia, profilaktyką i szkoleniem ppoż.

Inspektor powinien przede wszystkim zadbać o wyposażenie firmy we właściwy sprzęt gaśniczy, dostosowany do rodzaju używanych materiałów i wielkości budynku. Musi on również kontrolować stan urządzeń przeciwpożarowych (gaśnic, systemów gaśniczych), zapewniając jego konserwację (przeglądy techniczne) gdy jest to wymagane. Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie jest w pełni sprawy należy go naprawić lub wymienić.

Inspektor ochrony ppoż. spełnia również szereg funkcji doradczych, dostarczając pracodawcy informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakładzie i proponując rozwiązania, które to bezpieczeństwo mają poprawić. Pracodawca powinien się z nim konsultować przy planowaniu zakupów sprzętu przeciwpożarowego oraz wyznaczaniu dróg i procedur ewakuacji pracowników.

Szkolenia BHP / ppoż. dla pracowników

Zadaniem inspektora jest również szkolenie BHP dla pracowników, które obejmuje zagadnienia ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji. Pracownicy muszą poznać przepisy dotyczące bezpieczeństwa ppoż. budynku, jak również procedury ratownicze, by w nagłej sytuacji wiedzieli jak się zachować. Inspektor może również zwrócić się do pracodawcy o przeprowadzenie szkoleń praktycznych, np. w formie pozorowanego alarmu pożarowego i próbnej ewakuacji. Takie próby muszą się odbywać przynajmniej raz na rok lub dwa lata, w zależności od liczby ludzi i rodzaju obiektu.

Dokumentacja przeciwpożarowa i ewakuacyjna

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w firmie powinna także brać czynny udział w opracowywaniu dokumentacji związanej z tym zagadnieniem. Mowa tu m.in. o instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego budynku, tematyce szkolenia BHP dla pracowników, planach ewakuacji i postępowania na wypadek niebezpieczeństwa. Wszystkie te dokumenty powinny być na bieżąco aktualizowane, co również leży w gestii inspektora ochrony ppoż.

Bezpieczna Praca oferuje pełny zakres usług BHP związanych z ochroną ppoż. zakładów pracy. Przygotujemy dokumentację, przeprowadzimy audyt systemów przeciwpożarowych i gaśnic, zapewnimy odpowiednie szkolenia BHP dla pracowników. Zapraszamy firmy z Warszawy i jej okolic (Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Piastów, Ożarów i inne miejscowości).