Nadzór BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Pracodawca ma obowiązek stałego prowadzenia nadzoru BHP nad pracami wykonywanymi w jego firmie, jak również zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa, gdy są to prace szczególnie niebezpieczne. Jak powinien wyglądać taki nadzór?

Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne powinny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem BHP. Zaliczają się do nich zadania wykonywane w miejscach, gdzie:

  • nie został wstrzymany ruch (np. w pracujących zakładach),
  • przestrzeń jest zamknięta lub ograniczona (np. kanały, zbiorniki itp.)
  • wykorzystywane są materiały uznawane za niebezpieczne (np. środki wybuchowe)
  • wymagana jest praca na wysokości (np. na budowach)

Do grupy tej zalicza się również wszystkie prace wykorzystujące urządzenia, w których instrukcji jest informacja, że stanowią zwiększone niebezpieczeństwo dla pracownika.

Pracodawca ma również możliwość wskazywania zadań i czynności spoza tej listy. Powinny się one znaleźć w wykazie znajdującym się w dokumentacji BHP firmy.

Zwiększony nadzór BHP – obowiązki pracodawcy

Pracodawca musi zadbać o to, by zatrudnieni pracowali w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Celem podejmowanych przez niego działań powinna być ochrona życia i zdrowia pracowników i minimalizowanie ryzyka wystąpienia urazów lub innych negatywnych zdarzeń wpływających na stan zdrowia zatrudnionych.

Prace szczególnie niebezpieczne rozszerzają pulę obowiązków pracodawcy. Oprócz zwiększonego nadzoru nad pracownikami i dostarczenia im środków chroniących przed niebezpieczeństwem, musi również zapewnić im szkolenie BHP – instruktaż. Bardzo ważne jest uwzględnienie w nim imiennego podziału pracy (jasnego wskazania kto wykonuje jakie czynności), jak również odpowiedniej kolejności ich wykonywania. Każda z czynności powinna być opisana również pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia oraz sposobów przeciwdziałania im.

Kto może sprawować nadzór BHP?

Przy pracach uznawanych za szczególnie niebezpieczne konieczny jest bezpośredni nadzór BHP.

Pracodawca nie musi osobiście zajmować się nadzorem na pracownikami (chociaż w małych firmach jest to częste rozwiązanie). W większych przedsiębiorstwach takie zadania są zlecane osobom mającym odpowiednią wiedzę z zakresu BHP, służbie BHP lub specjalistom BHP spoza zakładu pracy.

Bezpieczna Praca od lat zajmuje się zapewnianiem właściwych warunków pracy, również podczas prac uznawanych za szczególnie niebezpieczne. Zapraszamy pracodawców z okolic Warszawy (Pruszków, Grodzisk, Piastów, Ożarów Mazowiecki) do skorzystania z naszych usług. Zapewniamy również audyty BHP, które wskazują uchybienia i potencjalne niebezpieczeństwa w organizacji prac.

Zakres zadań nadzorczych w zakresie BHP

Zadaniem nadzorcy jest nie tylko kontrolowanie czy prace są wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i czy pracownik stosuje przewidziane środki ochrony osobistej i zbiorowej. Musi on również zająć się planowaniem zadań i kierowaniem pracami, jak również instruowaniem pracowników w zakresie tego, jak wykonać dane zadanie w sposób bezpieczny.

Osoba ta powinna również zwracać uwagę na środki ochrony indywidualnej: znać przepisy i oceny ryzyka dla danego stanowiska, sprawdzać czy pracownik właściwie korzysta z dostarczonych mu środków ochronnych i czy są one sprawne (spełniają swoje zadanie). Obowiązkiem jest również regularna kontrola środków ochrony zbiorowej pod kątem ich funkcjonalności (np. stanu siatek bezpieczeństwa).

Każde zauważone nadużycie lub łamanie przepisów BHP powinno się spotkać z natychmiastową reakcją.

Osoby odpowiedzialne za nadzór BHP powinny również zadbać o to, by w miejscu wykonywania prac niebezpiecznych nie było nieupoważnionych jednostek (np. pracowników niemających właściwego przeszkolenia), a także by osoby pracujące w tych miejscach miały wydane pisemne zezwolenie na ich rozpoczęcie (jeżeli jest ono wymagane).