Wymogi BHP wobec podwykonawców na budowie

Firmy będące podwykonawcami na placu budowy nie tylko muszą zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia BHP przed podjęciem prac, ale również ustalić zasady współpracy z kierownikiem budowy i wykonawcą oraz przygotować się na spełnienie stawianych im wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Ustalenia BHP przed podjęciem prac

Wymogi BHP dla podwykonawców na danej budowie najczęściej stanowią załącznik do umowy współpracy. Mogą być również przekazane w innej formie.

Przed wejściem na budowę podwykonawca powinien:

Wymogi BHP wobec podwykonawców na budowie
  • Zapoznać się z dokumentacją budowy (m.in. z planem BIOZ, IBWR) w zakresie, który go obowiązuje.
  • Odbyć wprowadzające szkolenie BHP dla właścicieli firm podwykonawczych, którego celem będzie przekazanie najważniejszych ustaleń i zasad BHP obowiązujących na budowie.
  • Przeszkolić pracowników zgodnie z wymogami IBWR i wykonawcy. Szkolenia BHP powinny uświadamiać pracownikom zagrożenia, z jakimi spotkają się na placu budowy i sposoby zapobiegania im. Konieczne jest zapoznanie ich z oceną ryzyka zawodowego pracy na ich stanowisku oraz ze środkami ochronnymi, które powinni stosować. Jeżeli praca należy do grupy prac niebezpiecznych (np. na wysokościach, w wykopach, z substancjami niebezpiecznymi), pracownik musi ukończyć szkolenie BHP również w tym zakresie.
  • Dostarczyć dokumentację pracowników do wykonawcy lub koordynatora ds. BHP. Dokumentacja powinna zawierać informacje o odbytych szkoleniach BHP i ich zakresie, aktualne badania lekarskie, uprawnienia, karty oceny ryzyka zawodowego (do wglądu) oraz imienną listę osób, które będą pracowały na budowie.
  • Dostarczyć spis oraz dokumentację techniczną wykorzystywanych maszyn i urządzeń.
  • Z wyprzedzeniem uzgodnić z wykonawcą proponowane metody pracy uwzględniające zapisy IBWR i dobre praktyki w zakresie BHP. Warto poruszyć również kwestie zapewniania pracownikom podwykonawcy środków ochronnych oraz ponoszenia kosztów tej ochrony, uczestnictwo wykonawcy w ewentualnych postępowaniach powypadkowych oraz inne zagadnienia w zakresie BHP, które mogą budzić wątpliwości.
  • Opracować IBWR dla zakresu, który będzie przez niego realizowany. IBWR powinna być skonsultowana z koordynatorem ds. BHP.

Współpraca podwykonawców i koordynator BHP na budowie

Wejście na plac budowy wielu firm jednocześnie wymaga koordynacji ich działań tak, by nie stanowiły zagrożenia dla pracowników. Zadania te wykonuje koordynator ds. BHP, którym najczęściej jest kierownik budowy. Współpraca koordynatora z podwykonawcą powinna się odbywać na każdym etapie realizacji zadań na budowie.

Przed wejściem podwykonawcy na plac budowy koordynator planuje pracę w sposób, który nie stworzy zagrożenia dla pracowników różnych firm przebywających w danym momencie na placu budowy oraz pozwoli korzystać w bezkolizyjny sposób z ciągów transportowych, przyłączy czy magazynu. Musi uwzględnić wszystkie prace prowadzone jednocześnie, jak również np. dostawców czy osoby zatrudnione przez wykonawcę głównego.

W trakcie prowadzenia prac koordynator prowadzi kontrole stanowisk pracy pod kątem realizacji ustalonych reguł BHP. Powinien zwrócić uwagę na zachowania pracowników, użytkowany sprzęt, jak również procesy pracy. Jeżeli zasady BHP zostaną gdziekolwiek naruszone, konieczne jest udokumentowanie tego faktu, by w trakcie spotkania z podwykonawcą móc zwrócić na to uwagę.

Na podstawie prowadzonych bieżących kontroli koordynator spotyka się z przedstawicielami podwykonawcy, przekazując im informacje o stanie BHP na budowie, zalecenia i zapoznając z dostrzeżonymi naruszeniami. W trakcie tych spotkań są wypracowywane działania, które mają poprawić bezpieczeństwo pracowników. Koordynator wprowadza odpowiednie zmiany w IBWR, o których informuje podwykonawców. Powinni oni również uwzględnić je w swoich planach, a także poinformować o nich pracowników (np. w trakcie dodatkowych szkoleń BHP).