Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Obowiązki pracodawcy w zimie

Obowiązki pracodawcy w zimie

W okresie zimowym pracodawca ma dodatkowe obowiązki w zakresie zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przede wszystkim jest to obowiązek zachowania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, wyposażenia pracowników w zimową odzież i zapewniania im ciepłych posiłków regeneracyjnych.

Przeczytaj więcej »
Naruszenie reguł BHP w budownictwie

Naruszenie reguł BHP a kontrole PIP

Nadzór BHP na budowach i kontrole PIP pokazują, że budownictwo wciąż jest branżą o podwyższonym poziomie zagrożenia wypadkami przy pracy. Wynika to nie tylko ze specyfiki prac i stosowanych technologii, ale również z zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeczytaj więcej »
Audyt BHP

Audyt BHP – kiedy warto go wykonać?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach często kuleje – pracodawcom brakuje odpowiedniej wiedzy i czasu, a nadzór BHP nad pracownikami nie jest wystarczający. W efekcie często dochodzi do wypadków przy pracy, które zmuszają do baczniejszego przyjrzenia się sytuacji w firmie. To idealny moment na audyt BHP i wskazanie, jakie zmiany można wprowadzić, by zatrudnieni pracowali w warunkach niezagrażających ich zdrowiu.

Przeczytaj więcej »
Planowanie BHP na budowie

Planowanie BHP na budowie

Celem planowania BHP na budowie jest zanalizowanie wszystkich czynności i procesów, które zachodzą na placu budowy i przygotowanie bezpiecznych procedur ich wykonywania. Powinno ono być wykonane przed rozpoczęciem prac i na bieżąco aktualizowane i modyfikowane w trakcie ich trwania. Informację o ustaleniach i wdrożonych procedurach przekazuje się pracownikom w trakcie szkolenia BHP.

Przeczytaj więcej »
Plan BIOZ

Plan BIOZ

Plan BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) jest obowiązkowy na każdej budowie. Powstaje w odniesieniu do konkretnych warunków i okoliczności realizowanych prac i zawiera informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia pracowników oraz przyjęte sposoby zapobiegania im. Musi być gotowy przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań budowlanych.

Przeczytaj więcej »
Zasady BHP przy pracy zdalnej

Zasady BHP przy pracy zdalnej

Praca zdalna już na stałe zagościła w polskim systemie prawnym. Wiele osób pracujących przy komputerze (m.in. naszych klientów z Warszawy, Pruszkowa, Piastowa czy Grodziska Mazowieckiego), decyduje się łączyć tradycyjne formy wykonywania obowiązków z pracą zdalną. Często jednak zapominają, że stanowisko do pracy w domu również musi spełniać wymogi BHP i ergonomii.

Przeczytaj więcej »
Zasady ręcznych prac transportowych na budowie

Podstawowe zasady ręcznych prac transportowych na budowie

Jak bez szkody dla zdrowia i zgodnie z zasadami BHP wykonywać ręczne prace transportowe? Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych zasad, które powinny być stosowane przez pracowników na każdej budowie. Szczegółowe informacje o bezpiecznym przenoszeniu ładunków zostały zawarte w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313).

Przeczytaj więcej »
Wymogi BHP wobec podwykonawców na budowie

Wymogi BHP wobec podwykonawców na budowie

Firmy będące podwykonawcami na placu budowy nie tylko muszą zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia BHP przed podjęciem prac, ale również ustalić zasady współpracy z kierownikiem budowy i wykonawcą oraz przygotować się na spełnienie stawianych im wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Przeczytaj więcej »