Zmiany w urlopach macierzyńskich weszły w życie

17. czerwca weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, zmieniająca przepisy o urlopach macierzyńskich. Wprowadziła ona również urlop dodatkowy i urlop rodzicielski, który mogą wykorzystać oboje rodzice.

Urlopy macierzyńskieNowe przepisy dotyczące urlopów obejmują wszystkie osoby opłacające składkę zdrowotną i dotyczą dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 roku. Zgodnie z nowelizacją, rodzice mają prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (z czego 6 tygodni może wykorzystać również ojciec dziecka, 14 ma obowiązek wziąć matka), urlopu dodatkowego (w wymiarze 6 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego (kolejne 26 tygodni). Obowiązkowy jest jedynie urlop macierzyński (jego długość zależy od ilości urodzonych dzieci), jednak można go skrócić na wniosek kobiety do 14 tygodni (pod warunkiem, że pozostałą część wykorzysta ojciec dziecka).

Decyzję o zakresie wykorzystania pozostałych, nieobligatoryjnych urlopów pozostawiono rodzicom, wydłużając jednocześnie możliwość wzięcia bezpłatnego urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 5 lat.

Urlop dodatkowy może być wykorzystywany w częściach (maksymalnie dwóch), przy czym żadna z nich nie może być krótsza niż tydzień. Jest dostępny dla obu rodziców i można go łączyć z pracą na ½ etatu, chyba, że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych lub innych ważnych względów. Urlop rodzicielski również można dzielić na części (maksymalnie 3, każda z nich musi trwać min. 8 tygodni), jednak może on być wykorzystany dopiero po zakończeniu urlopu dodatkowego. Oba urlopy powinny być wykorzystywane w sposób ciągły (nie powinno być przerwy między okresami ich obowiązywania, również wtedy, jeżeli są dzielone na części). Prawodawca dopuścił również możliwość wzięcia urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców jednocześnie (wtedy trwa on do 13 tygodni).

Nie uległa zmianie wysokość zasiłku wypłacanego matce przebywającej na obowiązkowym urlopie macierzyńskim – otrzymuje ona 100% wynagrodzenia. Decydując się na urlop dodatkowy lub rodzicielski rodzic może liczyć na 60% kwoty ostatnich wypłat.