Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

W dniu 27 czerwca 2013 weszło w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696 z 19.06.2013). Nakłada ono na pracodawcę kolejne obowiązki z zakresu BHP.

Zranienie ostrym narzędziemZgodnie z nowym prawem, pracodawca ma obowiązek zastosować wszystkie dostępne środki, które ograniczą lub wyeliminują zagrożenie związane ze skaleczeniem i ewentualnym zakażeniem.

Podstawą do ich wyboru jest ocena ryzyka zawodowego (dokonywana nie rzadziej niż co 2 lata) uwzględniająca warunki pracy na stanowisku, czas narażenia i stopień zagrożenia. Na jej podstawie pracodawca powinien opracować procedury pracy z niebezpiecznymi narzędziami, wdrożyć stosowanie wybranych środków ochrony indywidualnej, a także zaoferować pracownikom szczepienia ochronne (jeżeli jest to możliwe).

Informacje o wprowadzonych procedurach powinny zostać udostępnione na każdym stanowisku pracy, a także być regularnie aktualizowane. W celu utrwalenia nowych zasad i procedur przeprowadza się cykliczne szkolenia.

Pracodawca ma także obowiązek prowadzenia rejestru przypadków zranienia ostrym narzędziem (zgodnie z wymaganiami § 10. 1 Rozporządzenia), jak również sporządzania cyklicznych raportów o BHP (min. raz na pół roku, z zastrzeżeniem, że pierwszy raport musi powstać do 28 lutego 2014).