Prace pożarowo niebezpieczne i związane z nimi obowiązki pracodawcy

Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych wymaga od pracodawcy zastosowania specjalnych działań, aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru. Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) pracodawca, zanim rozpocznie jakiekolwiek prace, powinien przeanalizować zagrożenie pożarowe i dobrać odpowiednie środki profilaktyczne. Ma również obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przygotowanie miejsca pracy i zabezpieczenie go po zakończeniu prac, a także przeszkolenie wszystkich pracowników pod kątem ochrony ppoż. oraz poinformowanie ich o zwiększonym zagrożeniu. Prace powinni prowadzić wyłącznie wykwalifikowani pracownicy, z użyciem sprawnego sprzętu i maszyn. Na miejscu cały czas musi być dostępny sprawny sprzęt ppoż. na wypadek zaprószenia ognia.

Po zakończeniu prac należy zabezpieczyć wszystkie substancje łatwopalne i inne elementy budowy (np. instalacje elektryczne) w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru. Miejsce pracy przed opuszczeniem go powinno również zostać skontrolowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego.

Prace pożarowo niebezpieczne