Rejestr substancji chemicznych używanych w zakładzie pracy – wymagania

W każdej firmie, w której używane są substancje chemiczne o charakterze niebezpiecznym dla zdrowia człowieka (a w szczególności środki rakotwórcze i mutagenne), pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru tych substancji.

Substancje chemiczne w zakładzie pracySzczegółowe wymagania oraz zawartość takiego rejestru określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012, poz. 890).

Zgodnie z prawem, pracodawca ma obowiązek zawrzeć w rejestrze wykaz prac, w których stosowane są substancje niebezpieczne (lub powstają w ich trakcie) oraz pracowników, którzy są zatrudnieni przy tych pracach, opisując również ich stanowiska pracy.

Dodatkowo, w rejestrze muszą być wyszczególnione stosowane substancje oraz przedstawione uzasadnienie ich zastosowania. Pracodawca musi również wykazać, jakie środki ochronne podjął, by zminimalizować ryzyko zdrowotne dla zatrudnionych w firmie osób.