Zmiany w przepisach dotyczących badań kierowców

Z dniem 30.01.2020 weszły w życie zmiany w Rozporządzeniu w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2019 poz. 1659). Doprecyzowuje ono szczegóły w zakresie badań okulistycznych kierowców oraz procedury medyczne. Zmiany wynikają m.in. z dostosowywania polskiego prawa do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy.

Zmiany w przepisach dotyczących badań kierowców

Zmianom uległy zapisy §6, mówiące m.in. o procedurze orzeczniczej w przypadku utraty lub ograniczenia możliwości widzenia na jedno oko (np. w razie wypadku przy pracy). Po 6 miesięcznym okresie adaptacyjnym osoba może odzyskać uprawnienia, jeżeli przedstawi dokumentację od okulisty, która potwierdzi adaptację.

Uzupełnieniu uległy również procedury medyczne zawarte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia. Doprecyzowują one wyniki badania okulistycznego dla kierowców w zakresie poziomego i pionowego pola widzenia. W załączniku nr 5 dodano dział VII, w którym wymienia się jakie schorzenia serca nie są przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W ocenie ryzyka konieczne jest uwzględnienie oceny lekarza specjalisty – kardiologa.

Nowe przepisy stosuje się w przypadku, gdy prowadzone postępowania nie zostały zakończone przed dniem jego wejścia w życie (są w toku). Orzeczenia, które zostały wydane przed wejściem w życie rozporządzenia zachowują swoją ważność do czasu wskazanego w orzeczeniu.