Pierwsza pomoc w firmie – obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również do zadbania o sprawny system pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy lub urazów. Do jego obowiązków należy stworzenie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy, apteczek oraz przeszkolenie osób uprawnionych do ich obsługi.

Pierwsza pomoc – osoby wyznaczone do jej udzielania

Pierwsza pomoc w firmie - obowiązki pracodawcy

Pracodawca, zgodnie z art. 2091§1 Kodeksu Pracy wyznacza pracownika, który będzie udzielał pomocy w razie wypadku przy pracy. Osoba taka może (ale nie musi) mieć wykształcenie medyczne. Powinna odbyć szkolenie z pierwszej pomocy, dostosowane do zagrożeń i ryzyka występującego w zakładzie.

Co musi się znaleźć w firmowej apteczce?

Zawartość apteczek na terenie firmy powinna zostać skonsultowana z lekarzem medycyny pracy, który – po zapoznaniu się z występującymi w zakładzie zagrożeniami i ryzykiem zawodowym – dobierze odpowiednie środki pierwszej pomocy. Zgodnie z ogólnymi zasadami apteczka powinna zawierać jedynie środki opatrunkowe (takie jak plastry, bandaże, gazy czy wodę utlenioną). Nie jest wymagane by znajdowały się w niej leki, chyba że osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy ma wykształcenie medyczne i wie, kiedy i jak je podawać.

Za uzupełnianie zawartości apteczki odpowiada pracodawca. Ma on obowiązek dostarczyć pracownikom środki do udzielania pierwszej pomocy oraz oznakować apteczki. Powinien również zadbać o ich odpowiednią ilość, tak by były łatwo dostępne (ilość również powinna zostać skonsultowana z lekarzem medycyny pracy). Muszą się znajdować tam, gdzie ryzyko zawodowe jest wysokie. Przy każdej z nich musi znaleźć się lista osób upoważnionych do udzielania pierwszej pomocy (po szkoleniach z tego zakresu), jak również instrukcja udzielania pierwszej pomocy.