Zasady BHP przy pracy na rusztowaniach

Podstawową informacją o tym, jak bezpiecznie użytkować rusztowania na budowie, są wskazówki producenta, zawarte w instrukcji obsługi.

Zasady pracy na rusztowaniachPrzedstawione tam wymagania techniczne, sposoby montażu, demontażu i eksploatacji pomagają przygotować rusztowanie w sposób zapewniający bezpieczeństwo korzystającym z niego ludziom. Dodatkowe wymagania wobec rusztowań można znaleźć również w Rozdziale 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401).

Zgodnie z nimi, rusztowania muszą spełniać określone wymagania techniczne. Przede wszystkim jest to stabilna konstrukcja, właściwie usytuowane piony komunikacyjne, poręcz ochronna oraz odpowiednia wielkość podestów roboczych. W sytuacji, gdy konstrukcja umieszczana jest nad drogą lub przejściem dla pieszych, musi być również wyposażona w siatkę ochronną. Montażu rusztowania należy dokonywać na utwardzonej i stabilnej powierzchni oraz zakotwiczyć je do gruntu. Jeżeli konstrukcja składa się z elementów metalowych konieczne jest również jej uziemienie.

Zabronione jest eksploatowanie rusztowań w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wiatr powyżej 10m/s, gołoledź, mgła, itp.) oraz po zmroku (chyba, że posiadają odpowiednie oświetlenie). Nie wolno pozostawiać narzędzi i maszyn po zakończeniu prac, jak również zrzucać z góry różnych przedmiotów (np. elementów demontowanych).

Każdorazowo rusztowanie powinno zostać poddane odbiorowi (przeprowadza go kierownik budowy), a informacja o tym umieszczona w dzienniku budowy. Musi ona zawierać m.in. dane osoby montującej rusztowanie, informacje o jego przeznaczeniu, dopuszczalnym obciążeniu oraz terminy przeglądów (§110.3 Rozporządzenia).