Nowe przepisy BHP z urządzeniami energetycznymi już obowiązują

23. kwietnia 2013r. opublikowano w Dzienniku Ustaw nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r, nr 0, poz. 492), które po 6-miesięcznym vacatio legis właśnie weszło w życie.

Rozporządzenie w §2 i 3 definiuje poszczególne pojęcia oraz ustala zakres obowiązywania nowego prawa. Duży nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych. Każde z nich powinno mieć instrukcję eksploatacji, zawierającą informacje niezbędne do bezpiecznej obsługi. Musi się w niej znaleźć m.in. charakterystyka maszyny, sposób jej działania i obsługi (zgodnej z zasadami BHP), postępowania w razie awarii oraz informacje dotyczące serwisowania. Powinna ona również uwzględnić zagrożenie, jakie urządzenie może spowodować dla zdrowia lub życia człowieka i metody przeciwdziałania mu (zalecane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej).

Nowe przepisy BHP z urządzeniami elektrycznymiPrace z urządzeniem energetycznym mogą wykonywać jedynie osoby upoważnione lub uprawnione do jego obsługi (§6). Upoważnienie musi być dokonywane na piśmie, ze wskazaniem nie tylko osoby, która otrzymuje prawo do pracy z urządzeniem, ale również zakresu tej pracy oraz terminu (czasu) na jaki zostało ono udzielone. Każde urządzenie, które może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, powinno zostać zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.

Specjalne przepisy dotyczą prac w pomieszczeniach zamkniętych (np. zbiornikach lub kanałach). W sytuacji, gdy w wyniku pracy urządzenia (lub w samym urządzeniu) powstają niebezpieczne gazy, pyły, pary cieczy, pracownik przed rozpoczęciem działań ma obowiązek sprawdzenia, czy ich stężenie nie będzie niebezpieczne. Jeżeli obniżenie go nie jest możliwe, miejsce pracy powinno być zabezpieczone, a pracownicy mają obowiązek stosowania dodatkowych środków ochronnych. Każdorazowo należy również sprawdzić, czy warunki nie powodują możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej lub pożaru, a jeżeli okaże się że tak – zastosować odpowiednie zabezpieczenia.

Specjalne zasady BHP przy pracach eksploatacyjnych związanych z dostarczaniem lub magazynowaniem paliw określa §16.1 i 2, przy sieciach ciepłowniczych §17.1-3, a przy rurociągach, turbinach wodnych i podwodnych urządzeniach hydrotechnicznych §18 – 21. Praca w kanałach, kotłach, rurociągach sieci ciepłowniczej i zbiornikach wymaga zapewnienia temperatury poniżej 40 stopni. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, pracownik uzyskuje prawo dostępu do napojów chłodzących oraz dodatkowych przerw. Każdorazowo, osobom przebywającym w tego typu pomieszczeniach należy zapewnić wystarczający dostęp powietrza (pozostawiając otwarty właz lub – gdy nie jest to wystarczające – stosując nawiew).

W dalszych przepisach Rozporządzenie reguluje także zasady bezpiecznego prowadzenia prac eksploatacyjnych w gazociągach, instalacji lub zbiornikach wodoru oraz elektrolizerach wody. Podane są także obszary stref ochronnych w przypadku eksploatacji urządzeń elektrycznych pod napięciem (§25.2) oraz zasady BHP z takimi urządzeniami.

Rozporządzenie precyzuje również procedurę zlecania i przygotowywania do wykonania prac z urządzeniami energetycznymi. W §31 zawarto również informacje dotyczące organizowania pracy w sposób zgodny z przepisami BHP.