Pisemne polecenie wykonania prac – kiedy jest wymagane?

Obowiązujące od 24 października 2013 nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r., nr 0, poz. 492), wprowadza w §28 konieczność posiadania pisemnego pozwolenia na wykonywanie prac w sytuacjach niebezpiecznych. Dotyczy to wszystkich działań eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, w trakcie, których może wystąpić szczególne zagrożenie życia lub zdrowia pracujących ludzi.

Przykładowe rodzaje tego typu prac wymienione zostały w §28.2. W wyjątkowych przypadkach polecenie pisemne nie jest wymagane: dotyczy do sytuacji ratowania życia, mienia lub prowadzenia prac eksploatacyjnych, o których mówi instrukcja eksploatacji urządzenia (§30).

Obowiązkiem pracodawcy jest założenie i prowadzenie rejestru pozwoleń, który daje możliwość szybkiego odszukania właściwego polecenia. Każde z nich musi być przechowywane przynajmniej 30 dni od zakończenia wymienionych w nim prac oraz zawierać dokładne informacje dotyczące zakresu obowiązków, osób upoważnionych do ich wykonywania, a także czasu (okresu od – do), na jaki zostało wydane. Polecenia muszą być również kolejno numerowane, co ma ułatwić ich archiwizację.

Pisemne polecenie wykonania prac