Instrukcje ewakuacji w zakładach pracy

Instrukcja ewakuacji musi zostać wdrożona w budynkach użyteczność publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych lub inwentarskich.

Instrukcje ewakuacjiInstrukcja (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719) musi zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej, informacje o wymaganym sprzęcie gaśniczym (wraz z danymi dotyczącymi przeglądów i konserwacji) oraz sposoby postępowania w wypadku wystąpienia pożaru. Oprócz tego muszą się w niej znaleźć plany budynku, a także sposoby ewakuacji pracujących w nim ludzi.

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć miejsca ewakuacyjne (może ich być więcej niż jedno, przy czym każdy pracownik powinien wiedzieć, do którego z nich ma się zgłosić w razie zagrożenia). Każdy z użytkowników budynku musi również zostać przeszkolony w zakresie postępowania i zachowania się w trakcie ewakuacji.