Koalicja Bezpieczni w Pracy opublikowała raport dotyczący bezpieczeństwa w polskich firmach, opracowany na podstawie badań prowadzonych w 2014 roku. Zgodnie z wynikami, większość osób pracujących w Polsce czuje się bezpiecznie (87%, z czego aż 58% bardzo bezpiecznie).

Czy w Polsce pracuje się bezpiecznie?

(na podstawie wyników badań opinii – raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy za 2014 rok)

Koalicja Bezpieczni w Pracy opublikowała raport dotyczący bezpieczeństwa w polskich firmach, opracowany na podstawie badań prowadzonych w 2014 roku. Zgodnie z wynikami, większość osób pracujących w Polsce czuje się bezpiecznie (87%, z czego aż 58% bardzo bezpiecznie).

Czy w Polsce pracuje się bezpiecznieRyzyko i niebezpieczeństwa na stanowiskach pracy

Aż na 2/3 wszystkich stanowisk pracy zatrudnieni narażeni są na ryzyko. Do najbardziej niebezpiecznych branż zaliczono budownictwo (71%), przemysł wydobywczy (67%), przemysł chemiczny (40%), a także transport i logistykę (36%). Wśród rodzaju wykonywanych obowiązków, które wiążą się z potencjalny ryzykiem, ankietowani najczęściej wskazali na wypadki komunikacyjne (22%), prace na wysokości (18%) oraz niebezpieczeństwo powodowane przez maszyny (11%). 7% ankietowanych wskazało stres, jako czynnik ryzyka. Co ciekawe, większość z ankietowanych byłaby skłonna zaakceptować nieco niższe wynagrodzenie (wybierając spośród dwóch podobnych, hipotetycznych ofert pracy), jeżeli jego obniżenie pociągnęłoby za sobą poprawę warunków bezpieczeństwa na ich stanowisku.

Wypadki przy pracy i szkolenia BHP

W badaniach pytano również o wypadki przy pracy. Aż 30% pracowników zetknęło się z nimi w 2014 roku (słyszało lub było świadkami), a 19% zauważyło rażące naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. Większość wypadków wydarzyła się w dużych firmach o profilu produkcyjnym. W klasyfikacji dominowały wypadki lekkie (ponad 60% wszystkich wypadków), ale aż 7% miało skutek śmiertelny. To bardzo niekorzystne statystyki, pokazujące jak wiele w zakresie BHP pozostaje jeszcze do zrobienia na polskim rynku pracy.

Istotne jest także zapobieganie wypadkom, a więc podejście pracowników do sytuacji mogących doprowadzić do tego typu zdarzenia. Większość pracowników zadeklarowała, że w sytuacji łamania zasad BHP przez kolegów i koleżanki zwróciłaby im uwagę (93% ankietowych, z czego 60% odpowiedziało „zdecydowanie tak”).

90% zatrudnionych zadeklarowało, że znane im są procedury obowiązujące pracodawcę i w przypadku ich naruszenia więcej niż połowa powiadomiłaby odpowiednie instytucje (PIP). Zaniechanie tego postępowania wynikałoby głównie z obawy o utratę miejsca pracy i gorsze stosunki z pracodawcą (łącznie 85% badanych), a także niemożność nawiązania kontaktu z PIP (8%). Niektórzy pracownicy po prostu nie ufają tej instytucji (4%) lub wolą sprawę załatwić bezpośrednio w firmie (zgłaszając problem pracodawcy – 8% lub angażując zakładowy nadzór BHP – 3%).

Szkolenia BHP

Z raportu wyłania się pozytywny obraz szkoleń BHP, prowadzonych przez lub z inicjatywy pracodawców. Jak wskazywali ankietowani, szkolenia BHP, które są jednym z głównych źródeł informacji o sposobach zapobiegania ryzyku i bezpieczeństwie wykonywania prac, w ponad 60% przedsiębiorstw odbywają się regularnie (min. raz na rok), w 18% nieregularnie, a w 7% zakładów w ogóle ich nie ma. Większość firm, gdzie kursy nie są regularnie prowadzone, to przedsiębiorstwa usługowe i handlowe oraz firmy z branży edukacyjnej i transportowej, najczęściej nie zatrudniające więcej niż 50 pracowników. Może to być spowodowane specyfiką pracy i związanym z tym niższym ryzykiem zawodowym niż np. w pracach budowlanych.

Co cieszy, większość ankietowanych uznała, że informacje przekazywane w trakcie szkolenia BHP były użyteczne. Pracownicy ocenili, że pracodawcy dobrze realizują program kursów BHP, a poznane w trakcie szkolenia procedury bezpieczeństwa są przez nich realizowane i stosowane w codziennej pracy. Przeważająca większość z nich (96%) wiedziałaby jak zachować się w sytuacji wypadku. ¾ ankietowanych wierzy również, że może bezpośrednio wpływać na poziom bezpieczeństwa na swoim stanowisku pracy.

Pełny raport można pobrać pod poniższym linkiem: Raport-Bezpieczeństwo-Pracy-w-Polsce-2014.pdf »