ABC sprzętu gaśniczego w firmie

Szczegółowe przepisy dotyczące ilości, rodzaju i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego w firmie zostały przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozmieszczenie gaśnic

ABC sprzętu gaśniczego w firmie

§33 ust. 1 Rozporządzenia precyzuje, że gaśnice powinny znajdować się w miejscach, które są łatwo dostępne. Nie wolno ich trzymać przy źródłach ciepła, które mogą wpływać na sprawność sprzętu (np. przy nagrzewających się piecach). Muszą być umieszczone na widoku, tak by było łatwo je dostrzec. Optymalnymi miejscami są (w ocenie ustawodawcy) klatki schodowe, wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne w budynkach oraz wyjścia z pomieszczeń.

W budynkach parterowych istnieje dowolność przy rozmieszczaniu sprzętu ppoż. W budynkach o wielu piętrach sugeruje się, by na każdej kondygnacji znajdował się on w tym samym miejscu. Nie może być ukryty, np. wciśnięty między inne wyposażenie. Każda gaśnica powinna mieć wokół siebie wolną przestrzeń o szerokości m.in. 1m (§33 ust. 2, pkt. 2).

Warto też pamiętać, że istnieją szczegółowe przepisy, które regulują odległości rozmieszczania gaśnic. Tam, gdzie pracują ludzie najbliższa gaśnica nie może być dalej niż 30m od miejsca ich pracy. Pracownicy powinni przejść podstawowe szkolenia z zakresu obsługi gaśnic i procedur ewakuacji w trakcie pożaru, a także udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w takich zdarzeniach.

Ilość gaśnic

Ilość gaśnic powinna być wystarczająca dla całego zakładu, dlatego też zależy od wielkości budynku i stopnia zagrożenia pożarem. W §32 ust. 3 opisano te zależności, jako miarę przyjmując 2kg (3dm3) środka gaśniczego. Jest ona odpowiednia dla pomieszczeń:

  1. O powierzchni 100m2, gdy są to pomieszczenia zagrożone wybuchem, magazynowe, produkcyjne o kategorii zagrożenia ludzi ZL I-III lub ZL V.
  2. O powierzchni 300m2, gdy są to pomieszczenia o kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Rodzaj gaśnic

Rodzaje gaśnic w firmie powinny być dostosowane do rodzajów pożarów, które mogą wystąpić. Ustawodawca klasyfikuje je w pięciu grupach (§32 ust. 2):

A – pożary materiałów stałych (tworzących żarzące węgle w trakcie spalania)
B – pożary cieczy i materiałów topiących się
C – pożary gazów
D – pożary metali
F – pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych

Warto pamiętać że wszystkie gaśnice muszą spełniać wymagania Polskich Norm i być regularnie sprawdzane i legalizowane. Nadzór BHP ma prawo kontrolowania czy sprzęt w firmie jest odpowiednio rozmieszczony i sprawny, a także może kierować do pracodawcy uwagi i zalecenia w sprawie ochrony ppoż.