Zmiany w Rozporządzeniu dotyczącym substancji szkodliwych

W sierpniu br. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, zmieniając tym samym przepisy, które obowiązywały od 2014 roku.

Zmiany w Rozporządzeniu dotyczącym substancji szkodliwych

Zmiany podyktowane są wymogami dyrektywy Komisji (UE) 2017/164 z zeszłego roku.

Rozporządzenie wymienia dwa rodzaje czynników szkodliwych:

  1. Chemiczne i pyłowe (dotychczas stanowiły one dwie osobne kategorie) – opisane w załączniku nr 1
  2. Fizyczne (hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, pole elektromagnetyczne) – opisane w załączniku nr 2

Wśród najważniejszych zmian w stosunku do rozporządzenia z 2014 wskazać należy:

  • Dodanie informacji o substancjach, które mogą wchłaniać się przez skórę (kolumna uwagi),
  • Nowe substancje chemiczne, które dotychczas nie były uwzględnione na liście,
  • Zmiany w dopuszczalnych stężeniach niektórych substancji.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapoznanie się z rozporządzeniem i wdrożenie go w życie.

W związku ze zmianami nadzór BHP powinien zorganizować dodatkowe szkolenia dla pracowników mających kontakt ze szkodliwymi substancjami. Szkolenie powinno obejmować nie tylko informacje o ryzyku zawodowym w kontakcie z tymi substancjami i o sposobach zapobiegania mu, ale również zasady pierwszej pomocy i organizację działań w razie wypadku przy pracy.