Wypadek przy pracy – kiedy trzeba powiadomić prokuraturę?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy (art. 234 § 2) pracodawca, w sytuacji wystąpienia określonego rodzaju wypadku przy pracy, ma obowiązek zawiadomić prokuratora oraz odpowiedniego, okręgowego inspektora pracy. Niewypełnienie tego obowiązku skutkuje nie tylko karą finansową (grzywną), ale może również prowadzić do odpowiedzialności karnej. W jakich sytuacjach należy zawiadamiać prokuraturę?

Wypadek przy pracyWypadek przy pracy, czy nie?

Pierwszą rzeczą, którą należy ustalić, jest sprawdzenie, czy wypadek nosi znamiona wypadku przy pracy. Za taki uważane jest każde zdarzenie, które powoduje uraz lub śmierć pracownika i powstało w związku z wykonywaną przez niego pracą (zarówno na wyraźne polecenie pracodawcy, jak również i bez niego). Do wypadków przy pracy kwalifikuje się również dojazdy na miejsce wykonywania zlecenia (np. przejazd z budynku firmy na miejsce budowy).

Rodzaje wypadków przy pracy

Kolejnym elementem jest ustalenie, czy wypadek można zaliczyć do jednego z rodzajów wymienionych w art. 234 § 2. Przepis ten mówi o wypadkach śmiertelnych (kiedy jeden lub więcej pracowników traci życie w czasie do 6 miesięcy od wypadku), ciężkich (powodujących poważne obrażenia, trwałe choroby, zniekształcenia ciała lub rozstrój zdrowia) oraz zbiorowych (w sytuacji kiedy jednocześnie wypadkowi ulega przynajmniej 2 zatrudnionych). Każda z tych sytuacji wymaga wezwania prokuratora na miejsce zdarzenia i umożliwienia mu dokonania oględzin miejsca wypadku. Konieczne to będzie również wtedy, gdy wypadek co prawda spowodował inne skutki, ale również poważne, co w wymienionych powyżej klasyfikacjach.

Pozostałe obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy

Oprócz powiadomienia prokuratury i odpowiednich organów inspekcji pracy, pracodawca ma również obowiązek udzielenia (lub zapewnienia) pierwszej pomocy poszkodowanym, wyeliminowania zagrożenia, które spowodowało wypadek oraz zabezpieczenia innych pracowników przed podobną sytuacją. Jeżeli na miejsce wzywany jest prokurator, pracodawca nie powinien (w miarę możliwości) wprowadzać żadnych zmian w układzie pomieszczenia, poza tymi, które są niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa (np. wyłączenie uszkodzonej maszyny). Pozwoli to prokuraturze na sprawniejsze odtworzenie przebiegu zdarzenia.