Wymagania BHP przy transporcie przedmiotów

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy (a dokładniej art. 23715 § 1 KP) Minister Pracy ma możliwość regulowania zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania prac w różnych gałęziach gospodarki. Jedną z tego typu regulacji są przepisy dotyczące transportu przedmiotów.

SWymagania przy transporciezczegółowe przepisy o zasadach organizowania transportu przedmiotów zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 z późn, zm.). Zgodnie z jego zapisami (§ 3. 1) pracodawca powinien stosować takie technologie i organizację pracy, by nie było konieczności ręcznego transportowania towarów. Jeżeli nie jest to możliwe, wówczas musi zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz ocenić ryzyko związane z pracami transportowymi, a pracownicy (w trakcie obowiązkowych kursów BHP) powinni poznać zasady bezpiecznego transportowania przedmiotów.

Należy również przestrzegać wyznaczonych norm wagowych oraz metod przenoszenia rzeczy. Sposób transportowania przedmiotów musi być także na bieżąco kontrolowany przez nadzór BHP lub pracodawcę. Zgodnie z § 5.2, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, praca powinna zostać wstrzymana, aż do ich usunięcia (ze względu na zbyt duże ryzyko dla zdrowia i życia pracowników).

Organizując prace transportowe należy pamiętać również o kilku podstawowych zasadach, które są również przytoczone w ww. Rozporządzeniu. Pracownik powinien mieć zapewnione wszystkie niezbędne informacje związane z przenoszonym przedmiotem (takie jak np. umiejscowienie środka ciężkości), odpowiednią ilość przerw na odpoczynek oraz sprzęt pomocniczy, który można wykorzystać przy przenoszeniu. Co ważne, przemieszczanie przedmiotów przy użyciu takiego sprzętu również niesie ze sobą pewne ograniczenia (np. ręczne wózki paletowe mają ograniczony udźwig do max 450kg). Pracodawca powinien również pamiętać, że każdy pracownik zatrudniony na stanowisku wymagającym ręcznego transportu przedmiotów musi przed rozpoczęciem prac przejść szkolenia BHP, uczące bezpiecznego dla zdrowia przenoszenia towarów. Powinno ono obejmować również zasady korzystania ze sprzętu pomocniczego oraz informacje o ryzyku zawodowym związanym z pracą na takim stanowisku.