Szkolenia dla opiekunek dziennych dzieci do lat 3

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi i wymagania wobec opiekuna zapisane zostały w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.).

Kto może zostać opiekunem dzieci do lat 3? Wymagania prawne

Szkolenia dla opiekunek dzieciZgodnie z jej zapisami, opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może zostać osoba, która spełni wymienione wymagania. Należy do nich przede wszystkim odpowiednie przygotowanie, czyli ukończony kurs opiekunek dziennych (160-godzinny) lub kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego (art. 16§1).

Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi nie może być również skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, a także musi mieć pełnię praw rodzicielskich. Jeżeli podlega obowiązkowi alimentacyjnemu (sąd nakazał jej płacić alimenty), wówczas musi się terminowo z nich wywiązywać.

Co więcej, opiekun powinien być osobą, która zagwarantuje odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo powierzonym mu dzieciom. Konieczne są również ważne badania epidemiologiczno-sanitarne.

Program szkolenia dla opiekunek dzieci do lat 3

Program legalnie odbywającego się szkolenia dla dziennych opiekunek dzieci musi być zaakceptowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Obejmuje on zagadnienia związane z rozwojem dziecka i sposobami jego stymulowania, podstawowe informacje z zakresu pielęgnacji oraz opieki nad dziećmi, a także informacje związane z odpowiedzialnością prawną opiekuna. Dodatkowo, uczestnicy kursu zapoznają się z zasadami BHP oraz metodami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Teoretyczne zagadnienia są uzupełniane praktykami w przedszkolach, żłobkach lub innych miejscach opieki nad dziećmi.

Dlaczego warto ukończyć kurs opiekuna dzieci do lat 3?

Ukończenie szkolenia pozwala na założenie i odpłatne prowadzenia mini żłobka. Jeden opiekun ma możliwość sprawowania opieki nad pięciorgiem dzieci (lub trojgiem, jeżeli jedno z nich wymaga szczególnej opieki np. ze względu na wiek lub niepełnosprawność). Zaliczony kurs daje również możliwość pracy w tego typu placówkach zakładanych np. przez gminy. W obu tych sytuacjach można połączyć opiekę nad własnym dzieckiem z pracą zarobkową. Założenie mini żłobka w domu eliminuje konieczność powierzania swoich dzieci nianiom, gwarantując im najlepszą opiekę. Dodatkowo, w niektórych gminach, można liczyć na dofinansowanie wyposażenia niezbędnego do zabaw i edukacji maluchów.

 

Zapisy na szkolenie przyjmowane są do końca września 2013 r.

Zapraszamy»