Przewóz paliwa – wyłączenia przepisów ADR

Umowa ADR reguluje zasady przewozu substancji niebezpiecznych, m.in. paliwa (benzyny i oleju napędowego). Zgodnie z jej zapisami, transport odbywa się zgodnie z określonymi procedurami, mającymi zminimalizować ryzyko wyrządzenia szkód środowisku i ludziom. Kierowcy muszą odbyć specjalne szkolenia ADR, poznając te zasady, jak również ucząc się zasad pierwszej pomocy i procedur ratunkowych. Kursy ADR organizuje nadzór BHP.

W niektórych przypadkach przepisy Umowy ADR nie są jednak stosowane.

Wyłączenia ADR

Przewóz paliwa

Przepisom dotyczącym transportu substancji niebezpiecznych nie podlega przewóz paliwa w baku pojazdu, w kanistrach, jak również w baku transportowanych pojazdów. Przewóz w zbiornikach stałych wymaga ograniczenia ilości do 1500 l na jednostkę transportową lub 500 l dla zbiorników znajdujących się na przyczepie. Ilości te nie dotyczą służb ratunkowych, które mogą zabierać ze sobą więcej paliwa.

Wyłączenia – osoby fizyczne

Przepisy Umowy ADR nie obowiązują również wtedy, gdy zostaną spełnione jednocześnie poniższe warunki:

  1. Przewozu dokonuje osoba fizyczna
  2. Substancje niebezpieczne znajdują się w opakowaniach używanych w sprzedaży detalicznej
  3. Substancje są przeznaczone do użytku osobistego, aktywności sportowej lub rekreacyjnej lub do prac w gospodarstwie domowym
  4. Substancje zostały zabezpieczone przed uwolnieniem z pojemników w normalnych warunkach przewozu
  5. Ilość paliwa nie może przekroczyć 60 l w naczyniu napełnianym przez osobę fizyczną oraz 240 l na transport.

Wyłączenia – firmy

Spod stosowania przepisów ADR wyłączone są również materiały niebezpieczne znajdujące się w transportowanych maszynach oraz transportowane w ramach realizowanego przez przedsiębiorstwo przewozu pomocniczego (nie będącego jego główną działalnością). W tym drugim przypadku, przepisy ADR jasno precyzują ilości transportowanego paliwa. Maksymalnie jest to 1000 l oleju napędowego, opałowego lub paliwa gazowego oraz 333 l benzyny.

Poniżej tych ilości reguły ADR stosowane są w ograniczonym zakresie.

Inaczej ma się sytuacja z przewozem hurtowym paliw cysternami. W tym przypadku muszą być spełnione wszystkie wymogi ADR.