Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo – wytyczne

Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo jest dokumentem, który należy sporządzić przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac o podwyższonym ryzyku zaprószenia ognia.

Działania przed rozpoczęciem prac

Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo

Przed rozpoczęciem prac zagrożonych pożarem, właściciel obiektu (jego zarządca lub użytkownik) ma obowiązek ocenić zagrożenie pożarowe, jak również podjąć działania, które będą zapobiegały wystąpieniu pożaru. Zobowiązanie to jest jasno wskazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

W tym celu sporządza się protokół, w którym znajdują się wszystkie informacje związane z przygotowaniem, zabezpieczeniem ppoż. i eksploatacją miejsca prac, a także procedury alarmowe i ewakuacyjne.

Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo – treść.

Sporządza go komisja powoływana specjalnie w tym celu. W jej skład powinni wejść zarządcy terenu (pracodawca, właściciele obiektu), jak również osoby będące przedstawicielami wykonawcy.

Protokół musi zawierać poniższe informacje:

 1. Dokładne określenie miejsca, gdzie będą się odbywał prace niebezpieczne pożarowo (budynek, pomieszczenie).
 2. Wskazanie kategorii zagrożenia ludzi oraz niezbędne informacje związane z obciążeniem ogniowym oraz właściwościami pożarowymi miejsca wykonywania prac.
 3. Dokładne informacje o rozmieszczeniu i występowaniu materiałów palnych w miejscu wykonywania pracy, wraz z ich charakterystyką pożarową. Te dane muszą uwzględniać również elementy budowlane oraz ich zapalność i nie powinny się ograniczać jedynie do miejsca wykonywania pracy, ale obejmować również przylegające pomieszczenia, gdzie może zostać zaprószony ogień.
 4. Zalecane sposoby zabezpieczenia ppoż., obejmujące całe stanowisko pracy i urządzenia.
 5. Dostarczony podręczny sprzęt gaśniczy, wraz z uwzględnieniem jego rodzajów, ilości i rozmieszczenia.
 6. Informacje dotyczące procedur ewakuacji, przekazywania informacji o wystąpieniu zagrożenia ogniem, jak również przekazywania zgłoszenia jednostkom straży pożarnej.
 7. Podpis i dane osób odpowiedzialnych za:
 • Wszystkie zagadnienia związane z przygotowaniem zabezpieczeń ppoż.
 • Sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa pożarowego
 • Przeprowadzanie kontroli rejonu prac niebezpiecznych pożarowo po ich zakończeniu.

Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo nie powinien być jedynie dokumentem. Należy podjąć wszelkie działania opisane w nim, by miejsce prowadzenia prac zostało faktycznie zabezpieczone. Osoby pracujące powinny zostać przeszkolone pod kątem unikania tego typu zagrożeń, a nadzór BHP na bieżąco musi monitorować, czy zawarte w protokole zapisy są przestrzegane i czy wskazane w protokole materiały palne zostały odpowiednio zabezpieczone lub usunięte z miejsca pracy. Zadaniem wykonawcy jest zaś dostarczenie sprzętu gaśniczego oraz upewnienie się, że osoby realizujące prace mają odpowiednie uprawniania oraz szkolenia BHP i ppoż.

Prace niebezpieczne pożarowo – ważne wytyczne

O czym jeszcze należy pamiętać wykonując prace niebezpieczne pod względem pożarowym?

 • Pracownicy, którzy je wykonują, muszą mieć odpowiednie szkolenia BHP oraz szkolenia specjalistyczne, potwierdzające ich kwalifikacje (np. Książeczkę spawacza).
 • Miejsca, w których wykonywane są tego typu prace, muszą być odpowiednio zabezpieczone. Należy m.in. usunąć wszelkie materiały łatwopalne, zabezpieczyć te, których usunąć nie można (np. elementy konstrukcji budynku), osłonić otwory przez które mogą się przedostawać iskry oraz zapewnić możliwość ewakuacji.
 • Po skończonych pracach obowiązkowe jest sprawdzenie czy nie spowodowały one zaprószenia ognia (również w otoczeniu, np. w innych pomieszczeniach).
 • Miejsca wykonywania prac należy zabezpieczyć, zapewniając niezbędny sprzęt ppoż. (gaśnice, agregaty gaśnicze), dostęp do hydrantu z wodą (oraz węże tłoczne), jak również inne środki do gaszenia pożaru (np. koce gaśnicze). Sprzęt musi być w pełni sprawny i dobrany do rodzaju zagrożeń, które mogą spowodować pożar.

Zapraszamy firmy z okolic Warszawy (miast takich jak Pruszków, Piastów, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki) do skorzystania z usług naszych specjalistów od bezpieczeństwa ppoż. Oferujemy nie tylko sporządzenie protokołu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, ale również audyt zabezpieczeń ppoż. i szkolenia BHP dla zatrudnionych przy tego typu pracach.