Od stycznia nie trzeba powtarzać wstępnych badań lekarskich

Od 1 stycznia 2015r. obowiązują zapisy ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014r., poz. 1662), której celem jest poprawa warunków dla przedsiębiorców prowadzących własne firmy. Ustawa wprowadza m.in. zmiany związane z wstępnymi badaniami lekarskimi, wymaganymi przy zatrudnianiu pracowników, rozszerzając zakres sytuacji, kiedy takich badań nie trzeba wykonywać od nowa.

Od stycznia nie trzeba powtarzać wstępnych badań lekarskichW art. 229 § 1 Kodeksu Pracy do grona osób zwolnionych z badań dopisane zostały osoby, które zmieniają pracę (w okresie do 30 dni od zakończenia poprzedniej). Mogą one przedstawić nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku, wraz z opisem warunków pracy dla jakich zostało ono wystawione. Jeżeli pracodawca uzna, że warunki te są takie same jak na oferowanym stanowisku pracy, może zaakceptować orzeczenie, bez konieczności ponownego kierowania pracownika na badania. Nowozatrudniony pracownik ma obowiązek odbycia szkolenia BHP przed dopuszczeniem do wykonywania swoich obowiązków.

Podobnie dzieje się w sytuacjach, gdy zatrudniony nadal pracuje, ale chce podjąć pracę u innego pracodawcy równocześnie. Co ważne, przepis ten nie dotyczy osób które będą stykały się z materiałami niebezpiecznymi – w takich sytuacjach zawsze wymagane jest badanie lekarskie i odbycie kursów BHP, poszerzonych o informacje o zagrożeniach i ryzyku.