Nowe przepisy dotyczące wózków widłowych

10. sierpnia 2018 roku wejdą w życie przepisy Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15. grudnia 2017.

Nowe przepisy dotyczące wózków widłowych

Rozporządzenie zmienia m.in. wymagania które musi spełnić osoba przyjmowana na stanowisko operatora wózka. Jeżeli będą to wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, wówczas musi mieć ona ukończone 18 lat i wymagane kwalifikacje (§4.1).

Przy innych rodzajach wózków, oprócz pełnoletniości, wymagane jest również ukończenie szkoleń prowadzonych według programów zaakceptowanych przez UDT, ale z jednym wyjątkiem. W sytuacji gdy operator ma prawo jazdy kategorii B, a wózek nie posiada mechanicznego systemu podnoszenia, zaświadczenie kwalifikacyjne nie jest konieczne. Może on wykonywać swoje obowiązki na podstawie posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.

Jeżeli wózek jest napędzany gazem konieczne są również uprawnienia do obsługi i wymiany butli.

Dla osób które już pracują na stanowisku operatora wózka, ale nie spełniają powyższych wymagań, ustawodawca zaproponował okresy przejściowe. W trakcie ich trwania powinni oni uzupełnić swoje kwalifikacje, zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia.

Czas na dostosowanie się do zmian mają również ci pracownicy, które prowadzą wózki na podstawie imiennego zezwolenia. Ta forma nie będzie już dopuszczona po 10. sierpnia br., ale operatorzy zyskają czas (okres przejściowy) by uzupełnić swoje kwalifikacje. Termin będzie zależał od daty wystawienia zezwolenia (§18 Rozporządzenia) i upływał wraz z końcem 2019, 2020 lub 2021 roku.

Pracodawcy powinni również zwrócić uwagę na zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje pracownika. Powinna się na nich znaleźć informacja o zatwierdzeniu programu szkoleń przez UDT (bo tylko ukończenie takich szkoleń umożliwia pracę w charakterze operatora wózka) oraz jasne określenie jakie kwalifikacje nabyła osoba szkolona.