Kto kwalifikuje zdarzenie jako wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy niesie dla pracodawcy konsekwencje, m.in. w postaci odpowiedzialności cywilnoprawnej. Odpowiednia kwalifikacja zdarzenia jest więc bardzo istotna.

Kto kwalifikuje zdarzenie jako wypadek przy pracy?

Wypadki przy pracy to te zdarzenia, które wystąpiły nagle, spowodowane były zewnętrznymi przyczynami, a ich efektem jest uraz lub śmierć pracownika. Każdy taki wypadek wymaga powołania zespołu, który sprawdzi jego przyczyny i potwierdzi przebieg zdarzenia. W jego skład wchodzi społeczny inspektor pracy oraz pracownik służby nadzoru BHP.

Zespół bada m.in. czy pracownik odbył odpowiednie szkolenia BHP i wykonywał pracę zgodnie ze zdobytą wiedzą, jak pracował nadzór BHP i czy poszkodowanemu została udzielona pierwsza pomoc. Wypracowane przez zespół wnioski i zalecenia mają za cel zapobiegnięcie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Zespół powinien zostać powołany również w sytuacjach, gdy zachodzi wątpliwość co do kwalifikacji wypadku. Jest to konieczne, ponieważ tylko on ma kompetencje do dokładnego zbadania czy dane zdarzenie spełnia kryteria wypadku przy pracy czy nie. Pracodawca może nie być obiektywny w swojej ocenie, dlatego też decyzję o ostatecznej kwalifikacji zdarzenia podejmuje zespół na podstawie przeprowadzonych analiz.