Czy awans wymusza powtórne szkolenia BHP?

Awans lub modernizacja organizacji zakładu pracy często prowadzą do przesunięć pracowników, czego efektem jest zmiana zajmowanego dotychczas stanowiska pracy. Wraz z tą zmianą pojawia się pytanie o szkolenia BHP – czy przenoszony pracownik powinien je odbywać jeszcze raz, czy nie jest to konieczne?

Awans a powtórne szkolenia bhp

Wszystko zależy od warunków pracy na starym i nowy stanowisku. Celem szkolenia BHP jest zapoznanie pracownika z ogólnymi prawami i obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa pracy (instruktaż ogólny) oraz nauczenie go wykonywania swojej pracy w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu (instruktaż stanowiskowy). Każdy pracownik przed rozpoczęciem samodzielnego wykonywania obowiązków powinien takie kursy odbyć, pracodawca nie może bowiem dopuścić nieprzeszkolonej osoby do pracy (zgodnie z art. 2373 Kodeksu Pracy). Jeżeli awans lub reorganizacja firmy powoduje zmianę warunków pracy (np. dochodzą nowe obowiązki, zatrudniony będzie obsługiwał inne maszyny lub kierował ludźmi) ponowne szkolenia BHP są konieczne.

Muszą one uwzględnić specyfikę nowego stanowiska pracy, w szczególności pojawiające się nowe ryzyka zawodowe na które pracownik może być narażony (np. hałas, substancje niebezpieczne) oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi (prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej). W trakcie instruktażu stanowiskowego przełożony powinien zaprezentować pracownikowi jak wykonywać zlecone zadania w sposób bezpieczny, a następnie sprawdzić, czy pracownik potrafi je wykonać zgodnie z wytycznymi. Jest to szczególnie ważne na stanowiskach wymagających pracy fizycznej, gdzie nadzór BHP notuje najwięcej wypadków przy pracy. Fakt odbycia szkolenia jest potwierdzany przez pracownika pisemnie i umieszczany w jego aktach osobowych.

Oczywiście, oprócz ukończonych szkoleń (BHP i kursów zawodowych niezbędnych na danym stanowisku) pracownik musi mieć również ważne badania lekarskie. Podobnie jak w przypadku instruktażu ogólnego i stanowiskowego, również badania powinny być odpowiednio dobrane do nowego stanowiska pracy. Jeżeli pracownik zostaje przeniesiony na stanowisko, gdzie np. będzie pracował na wysokościach, konieczne jest uzupełnienie posiadanych badań lekarskich o te, które potwierdzą, że nie będzie to stanowiło zagrożenia dla jego życia i zdrowia (a także dla zdrowia i życia innych ludzi). Szczegółowy zakres badań dla poszczególnych stanowisk pracy określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996, nr 69, poz. 332, z późn. zm.).

Ponowne szkolenie BHP nie jest wymagane w sytuacji, gdy pracownik ponownie podejmuje pracę u tego samego pracodawcy (na tym samym stanowisku, np. podpisując kolejną umowę o pracę na czas określony).