Wypadki w drodze do pracy i z pracy

Za wypadek przy pracy może być uznane nie tylko zdarzenie, mające miejsce w siedzibie firmy. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227) jasno precyzuje w art. 57b ust. 1, że również nagłe zdarzenia w trakcie podróżowania do lub z pracy mogą otrzymać taki status po spełnieniu kilku warunków.

Kryteria uznawania zdarzenia za wypadek w drodze z pracy lub do pracy

Wypadek w drodze z pracy lub do pracyZgodnie z przepisami, by wydarzenie mogło być uznane za wypadek przy pracy musi być nagłe i spowodowane przyczynami zewnętrznymi. Ustawa precyzuje również co może być rozumiane jako droga do lub z pracy. Przede wszystkim jest to przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy, podróżowanie do miejsca spożywania posiłków, odbywania studiów (lub nauki) oraz wykonywania funkcji związanych z pracą zawodową. Przejazd ten powinien odbywać się jak najkrótszą drogą, przy czym ten warunek nie musi być spełniony, jeżeli (biorąc pod uwagę dostępne środki komunikacji i możliwości ich wykorzystania) wybrana przez poszkodowanego metoda dotarcia do pracy może być uznana za najdogodniejszą. Droga do pracy nie powinna być przerywana, chociaż również i tutaj ustawodawca dopuścił wyjątek: przerwa jest dopuszczana w sytuacjach gdy można ją uzasadnić życiowo i nie trwa dłużej niż powinna. W praktyce oznacza to, że jak np. pracownik mieszkający w Grodzisku Mazowieckim, podróżował do pracy do Warszawy (po drodze odbierając dokumenty firmowe z Milanówka i dostarczając towar do firmy w Pruszkowie) to wypadek, który wydarzył się na trasie Grodzisk – Milanówek może być uznany za wypadek w drodze do pracy. W sytuacjach wątpliwych każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

Dokumentacja wypadków w drodze z pracy i do pracy

Szczegółowe zasady dokumentowania tego typu wypadków określa Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 909).

Poszkodowany ma obowiązek jak najszybszego zgłoszenia pracodawcy faktu wydarzenia się wypadku w drodze z lub do pracy. Ustalenie okoliczności zdarzenia dokonywane jest na karcie wypadku (jej wzór zawiera powyższe rozporządzenie) sporządzanej przed pracodawcę i poszkodowanego.