Wypadki przy pracy – dane z I półrocza 2022

GUS opublikował niedawno wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy. Liczba poszkodowanych wzrosła, ale obniżył się wskaźnik wypadkowości (przeliczenia liczby wypadków na 1000 zatrudnionych), który wynosi obecnie 1,89. Spadła również liczba zdarzeń klasyfikowanych jako ciężkie (o 0,1%), ale zwiększyła się za to liczba zdarzeń określonych jako wypadki z innym skutkiem (o 2,8%). W sumie, w pierwszym półroczu b.r. wypadkom uległo prawie 28 tys. osób.

Wypadki przy pracy – branże, województwa

Wypadki przy pracy – dane z 1 półrocza 2022

Wstępne dane nie wskazują na wiele zmian. Nadal najbardziej niebezpieczną branżą jest górnictwo i wydobywanie (5,87). W czołówce największej liczby wypadków pozostały również przetwórstwo przemysłowe oraz dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami. Budownictwo znalazło się w tym zestawieniu na 10 miejscu, ustępując miejsca m.in. transportowi i gospodarce magazynowej oraz opiece zdrowotnej.

Wśród branż, gdzie wypadków przy pracy jest najmniej, GUS wymienia działalność finansową i ubezpieczeniową (0,42), informację i komunikację (0,28) oraz rolnictwo leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (0,26).

Rzut oka na mapę i również tutaj widać, że nie ma zmian w zakresie wskaźnika wypadkowości w podziale na województwa. Najmniej wypadków zanotowano w mazowieckim, małopolskim i podkarpackim (wszystkie poniżej 1,5%), a najwięcej w śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (2,5%-2,3%). To podobne wyniki co w 2021 roku.

Wypadki przy pracy – przyczyny

Po raz kolejny, niezmiennie, wśród najczęstszych przyczyn wypadków znajduje się nieprawidłowe zachowanie się pracownika (ponad 61%). Lecz to nie jedyne przyczyny leżące po stronie zatrudnionego. W zestawieniu ujęto również niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika oraz niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (oba po ok. 8%). Mniej jest natomiast przypadków nieużywania sprzętu ochronnego i pracy w niewłaściwym stanie psycho-fizycznym (po ok. 1%).

Powyższe dane wskazują, że to z przyczyn leżących po stronie pracownika wydarza się 4 z 5 wypadków przy pracy (ok. 80%). Przyczyny leżące po stronie pracodawcy (takie jak np. niewłaściwa organizacja pracy lub stanowiska pracy czy niewłaściwy stan czynnika materialnego) to ok. 20%. To wskazania porównywalne do poprzedniego roku.

Wyniki sygnalizują konieczność lepszego nadzoru służby BHP nad wykonywaniem pracy przez zatrudnionych. Wychwycone w porę ignorowanie przepisów BHP i błędne wypełnianie swoich obowiązków umożliwi zapobiegnięcie wypadkom i urazom. Pracowników, którzy notorycznie łamią obowiązujące zasady bezpiecznej pracy, należy skierować na dodatkowe szkolenia BHP, pokazujące konsekwencje takich działań.

Nadzór BHP powinien zwrócić również uwagę na czynności, które są najbardziej urazowe (które były wykonywane w trakcie wypadku przy pracy). Raport wstępny GUS wskazuje poruszanie się jako najczęstszą czynność (prawie 40%), a dalej operowanie przedmiotami (17%) i transport ręczny (prawie 15%). Obsługiwanie maszyn, kierowanie nimi i innymi środkami transportu oraz używanie narzędzi ręcznych, chociaż wydaje się być dużym zagrożeniem, odpowiada za znacznie mniej zdarzeń wypadkowych (sumarycznie ok. 27%). Warto więc w trakcie szkolenia BHP poświęcić czas na omówienie prawidłowych zasad przenoszenia przedmiotów i pracy z nimi oraz poruszania się m.in. po terenie budowy lub zakładu pracy.

Wszystkie prezentowane dane pochodzą z raportu GUS „Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2022 – dane wstępne” dostępnym na stronie GUS.