Wypadki przy pracy – dalsze informacje

Chwila nieuwagi przy pracy może przekreślić całą karierę zawodową. Osoby które uległy wypadkowi podczas wykonywania swoich służbowych obowiązków mogą jednak liczyć na wsparcie ZUS-u.

Wypadki przy pracyJakie świadczenia przysługują i komu?

  • O świadczenia z tytułu wypadków przy pracy mogą się starać jedynie:
    osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (opłacający składkę ubezpieczenia wypadkowego),
  • zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę agencyjną
  • (w niektórych przypadkach) zatrudnieni na umowę zlecenie.

Świadczeń nie otrzymają osoby pracujące „na czarno” i na umowę o dzieło.

Ubezpieczony, który uległ wypadkowi może liczyć na odszkodowanie. Otrzymuje się je jednorazowo. Jeżeli wypadek był śmiertelny, o odszkodowanie mogą się starać członkowie rodziny zmarłego.

Oprócz odszkodowania ZUS może zadecydować o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Niezdolność (częściową lub całkowitą) stwierdza komisja orzecznicza. Jednak by otrzymać rentę, trzeba mieć odpowiedni okres pracy (składkowy i nieskładkowy). W zależności od wieku poszkodowanego wynosi on od 1 roku do 5 lat. Ostatni warunek nie dotyczy pracowników do 18 roku życia lub osób, którym wypadek wydarzył się w drodze z lub do pracy.

Jeżeli w wyniku zdarzenia poszkodowany nie jest w stanie samodzielnie o siebie zadbać i wymaga opieki osoby trzeciej, wówczas ZUS przyzna mu dodatek pielęgnacyjny.

Ostatnią z opcji jest renta szkoleniowa. To świadczenie przysługujące osobom, które z powodu wypadku przy pracy straciły możliwość dalszego zarabiania w swoim zawodzie. Jest ona przyznawana na czas przekwalifikowania (zazwyczaj ok. 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia).