Planowanie prac na budowie z uwzględnieniem standardów BHP

Wszystkie prace na budowie powinny być zaplanowane przed ich podjęciem. W trakcie tego planowania należy uwzględnić również standardy i wymogi BHP w budownictwie, w odniesieniu do posiadanych zasobów ludzkich, finansowych, czasu i zakresu realizowanych zadań.

Jak prawidłowo zaplanować działania na placu budowy?

Planowanie prac na budowie z uwzględnieniem standardów BHP

Działania, które będą prowadzone na placu budowy, powinny zostać dokładnie opisane w Instrukcji Bezpiecznego Prowadzenia Robót (IBWR), wraz z oceną ich ryzyka zawodowego i sposobom przeciwdziałania mu. Planowanie BHP będzie skuteczne, jeżeli uwzględni się kilka podstawowych czynników:

  • Czas na przygotowania. Plan BHP dla zadań rozpisanych w harmonogramie powinien być przygotowany odpowiednio wcześniej, by udało się go zrealizować. Należy więc uwzględnić czas potrzebny do zakupu i dostarczenia środków ochrony indywidualnej i montażu środków ochrony zbiorowej. Konieczne jest też przewidzenie czasu na szkolenie BHP dla pracowników (należy pamiętać, że np. w warunkach zimowych trzeba ich przeszkolić również z organizacji robót zimą).
  • Skuteczny nadzór nad zadaniami. Wykonywanie każdego zadania powinno być dokładnie opisane (z uwzględnieniem stosowanych metod, sposobów, technologii, środków ochrony itp.). Nad wykonaniem zadania czuwa nadzór BHP. Powinny to być konkretne osoby, które będą odpowiedzialne za wdrożenie zapisów w życie i dopilnowanie ich poprawnego stosowania.
  • Wykonywanie zadań powinno zostać rozpoczęte po przeszkoleniu pracowników i realizacji zabezpieczeń opisanych w IBWR. Ważnym elementem jest szkolenie stanowiskowe (dla osób, które będą wykonywały dane zadanie) oraz nadzór nad właściwym stosowaniem sprzętu ochronnego. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków sprzęt, urządzenia, zabezpieczenia oraz inne elementy powinny zostać sprawdzone pod kątem poprawności pracy i prawidłowego spełniania swoich funkcji.
  • Kontrola firm podwykonawczych w zakresie BHP. Przed podjęciem prac na budowie przez pracowników podwykonawcy, powinny zostać uzupełnione wszystkie niezbędne dokumenty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki podwykonawców w zakresie BHP

Jeżeli na budowie będą pracować podwykonawcy, wówczas konieczne jest sprawdzenie ich kwalifikacji w zakresie BHP. Umowa z podwykonawcą musi zostać uzupełniona o dokumentację bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinna ona zawierać:

  • Informacje dotyczące stosowanych narzędzi, maszyn, urządzeń itp.
  • Listę pracowników zatrudnianych przez podwykonawcę wraz z danymi o aktualnych badaniach lekarskich, odbytych szkoleniach BHP oraz uprawnieniach (technicznych, inżynierskich i innych). Lista musi być aktualna.
  • Opis zadań wykonywanych przez pracowników na budowie.
  • Oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy oraz instrukcje stanowiskowe.
  • Zestawienie udostępnionego pracownikom sprzętu ochrony osobistej, wraz z listą osób, które uczestniczyły w szkoleniu BHP dotyczącym prawidłowego sposobu jego stosowania.
  • Dokumentację techniczną używanego sprzętu, z uwzględnieniem atestów, certyfikatów, protokołów z badań, dokumentów z UDT, książek serwisowania i naprawy oraz instrukcji obsługi.

Każdy pracownik podwykonawcy musi przejść szkolenie informacyjne BHP, na którym jest zapoznawany z przepisami, normami i zastosowanymi rozwiązaniami na konkretnej budowie. Podwykonawca powinien opracować również własną IBWR dla zadań, które zostały mu przydzielone. Powinna ona być spójna z założeniami IBWR wykonawcy głównego.